zondag 27 mei 2018 | week 21
Home » Nieuws » Voortgang coalitievorming in de gemeente Lansingerland

Voortgang coalitievorming in de gemeente Lansingerland

Lansingerland – Op weg naar een nieuw college heeft in Lansingerland onder leiding van de burgemeester van Alblasserdam Jaap Paans een extra informatieronde plaatsgevonden. Afgelopen weken is er langs verschillende lijnen geprobeerd een coalitie te vormen. Dit heeft niet geleid tot één opvatting over welke coalitie in Lansingerland aan de slag zou moeten gaan. Na consultatie van de acht fracties in de gemeenteraad is er breed draagvlak voor de optie waarin Leefbaar3B en VVD, als twee grootste partijen en grootste winnaars, een raamwerk op inhoudelijke thema’s opstellen.

Stabiele meerderheid
Doel van (in)formateur Paans is om tot een stabiele meerderheidscoalitie te komen.
Jaap Paans: “Ik zie bij alle lijsttrekkers vertrouwen in het proces. Ik zie dat deze twee partijen met veel zin en energie aan de slag willen gaan om een uitnodigend raamwerk met inhoudelijke opgaven tot stand te brengen.”

Breed gedragen coalitieakkoord
De onderhandelaars van Leefbaar 3B en VVD streven er naar om medio mei het raamwerk aan de andere politieke partijen te presenteren. Daarna volgt de vraag of de overige partijen daarbij willen aansluiten en al dan niet met voorstellen voor beoogde wethouders te komen. Leefbaar 3B en VVD hebben samen 16 zetels, ze streven naar een coalitie van 19 tot 24 zetels. Een omvang die getalsmatig de ruimte biedt voor ieder van de zes andere partijen om onderdeel te gaan uitmaken van de coalitie. Samen dragen Leefbaar 3B en VVD nu de verantwoordelijkheid dat andere partijen na afweging van plussen en minnen kunnen aansluiten. Zo kunnen zij samen een coalitie van bij voorkeur vier partijen vormen en een breed gedragen coalitieakkoord overeenkomen. Dat is goed voor de inwoners van Lansingerland, daar gaat het tenslotte om!
Op weg naar een nieuw college heeft in Lansingerland onder leiding van de burgemeester van Alblasserdam Jaap Paans een extra informatieronde plaatsgevonden. Afgelopen weken is er langs verschillende lijnen geprobeerd een coalitie te vormen. Dit heeft niet geleid tot één opvatting over welke coalitie in Lansingerland aan de slag zou moeten gaan. Na consultatie van de acht fracties in de gemeenteraad is er breed draagvlak voor de optie waarin Leefbaar3B en VVD, als twee grootste partijen en grootste winnaars, een raamwerk op inhoudelijke thema’s opstellen.

Check Also

Gemeente vraagt extra budget bij Rijk aan via Vangnetuitkering

Lansingerland - Gemeenteraadscommissie Samenleving sprak in de vergadering van donderdag 17 mei jl. over de aanvraag van de Vangnetuitkering over 2017. Dat is een aanvulling op het budget van het Rijk voor het verlenen van bijstandsuitkeringen als gevolg van een tekort in dat boekjaar. De commissie, voor het eerst in vergadering bijeen sinds de recente gemeenteraadsverkiezingen, besprak onder de nieuwe voorzitter Alexander Kuipers de aanvraag en stond stil bij de oorzaken van het ontstaan van het tekort, waarvoor een bedrag van € 837.000,- wordt aangevraagd.