woensdag 12 december 2018 | week 50
Home » Politiek » Wat kreeg de PvdA de afgelopen vier jaar voor elkaar?

Wat kreeg de PvdA de afgelopen vier jaar voor elkaar?

Wat kreeg de PvdA de afgelopen vier jaar voor elkaar?

De gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart staan voor de deur. In deze Heraut staat een volledige pagina over wat PvdA de komende vier jaren wil bereiken en welke enthousiaste vrouwen en mannen dit gaan doen. Bij een vooruitblik past natuurlijk ook een terugblik. Wat kreeg PvdA als oppositiepartij voor elkaar? Best veel, lees maar even mee!

Wonen

Lansingerland bouwt te langzaam. PvdA vindt dat het aantal te bouwen woningen vanaf 2019 omhoog moet naar minstens 1000 per jaar. Het huidige college komt niet verder dan 850. Het aantal te bouwen sociaal bereikbare huurwoningen is veel te laag in verhouding tot de vraag. Ook is er veel behoefte aan woningen met een huurprijs van 710-850 euro per maand. Een diverser aanbod in type woningen (starters, kleine huishoudens, ouderen) is broodnodig. Sneller en betaalbaar bouwen werd door PvdA voortdurend op de raadsagenda geplaatst via schriftelijke vragen, moties en debatten. Keer op keer gaf het college aan dat zij daar weinig aan kan doen. Maar de PvdA kreeg betaalbaar wonen wél hoog op de politieke agenda!

Voorkomen van armoede

PvdA knokte ervoor dat extra rijksgeld voor arme kinderen daadwerkelijk werd ingezet en niet gebruikt werd om financiële tekorten te dekken. Wij vroegen om betere voorlichting, zodat alle arme kinderen aan deze ondersteuningsprogramma’s kunnen meedoen. Wij bepleitten de terugkeer van gesubsidieerde arbeid voor mensen die lastig aan het werk komen, een cliënt-vriendelijkere bejegening door de gemeente, betere cliëntondersteuning, meer maatwerk bij schulden, en fraudebestrijding als taak voor de gemeente in plaats van detectivebureaus.

Zorg en ondersteuning

We volgden de grote veranderingen in het sociaal domein op de voet. PvdA kreeg geen grip op geleverde zorg, hoogte van de eigen bijdragen en klanttevredenheid. Daarom werd in 2016 door de PvdA-fractie ‘Code Oranje ’in het sociaal domein uitgeroepen. Een alarm dat hielp. Het ging beter. PvdA verzette zich tegen het overhevelen van overschotten in het sociaal domein naar de algemene reserves. Deze overschotten moeten voor zorg en ondersteuning bestemd blijven. We vroegen om keukentafelgesprekken waar zorgbehoefte en inkomen samen aan de orde komen. PvdA zette zich in voor het behoud van Huize Sint Petrus als woon & zorgvoorziening voor mensen met een indicatie Wet Langdurige Zorg en de WMO.

Veilig verkeer en bereikbaarheid

PvdA is kampioen bij het versterken en verbeteren van de duurzame mobiliteit. Wij zetten ons in voor een duurzame inpassing van de A13-A16 Rotterdam, willen gratis OV voor 65+, waren indiener van het plan om de ZoRo-bus 170 in 2018 door te trekken vanaf Rodenrijs naar de luchthaven en Schiedam, pleitbezorger van station Lansingerland-Zoetermeer, initiatiefnemer van de weekend nachtmetro E, aanjager van het plan om het fietspad op de Landscheiding van lantarenpalen te voorzien. PvdA was motor achter de verkeerspoller in de Bonfut in Rodenrijs, bevorderaar van een hogere frequentie van Metro E in de spits en van grotere fietsveiligheid door nieuwe tunnels bij de Klapwijkseweg/Oudelandselaan en N209 bij Bleiswijk centrum. U weet wel, de petitie die ruim 1500 inwoners tekenden. Helaas bleef bushalte Bonfut nog buiten dienst maar dit zal in 2019 zeker veranderen.

Diversiteit

PvdA was mede-initiatiefnemer van “Coming Out Day ’in Lansingerland. Wij werkten mee aan de aanleg van een Regenboog-zebrapad in Berkel centrum. Wij overlegden met de Moskeevereniging over kansen voor samenwerking met andere groepen in Lansingerland en het voorkomen van radicalisering. Goede opvang van vluchtelingen werd door de PvdA van harte gesteund.

Ontmoeten via kunst & cultuur

PvdA heeft zich ingezet voor Cultuurhuizen in de drie kernen en voor de gebruikers van De Smitshoek in Bergschenhoek die op straat kwamen te staan. PvdA heeft via schriftelijke vragen, weekverslagen, politieke debatten voortdurend gepleit voor voldoende budget om de ambities voor kunst en cultuur waar te maken. Dit lukte. Ook zetten wij ons in voor het terugdraaien van de bezuinigingen op het bibliotheekwerk, kunst in openbare ruimten en het terugplaatsen van het Berkelse carillon. PvdA zette zich in voor een Berkels Cultuur-ontmoetingshuis in de Oudelandsehof. Perfecte plek met veel mogelijkheden!

Economie en werkgelegenheid

PvdA heeft de Metropoolregio van harte gesteund. PvdA bracht elk jaar vele werkbezoeken aan bedrijven. Mede door ons is een motie ingediend ten behoeve van het verkrijgen van Europese subsidie voor de aanleg van snelle glasvezelkabels. Veel inzet is gepleegd voor de versterking van de winkelcentra in Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs.

Om ons programma voor de toekomst te kunnen realiseren hebben wij de steun van de Lansingerlandse kiezers keihard nodig. Een college zonder de PvdA werkt niet. Dat is in de afgelopen vier jaren wel gebleken!
Bron: PvdA Lansingerland

Check Also

Simon Fortuyn bericht over werk in uitvoering

Lansingerland - Tijdens de commissievergadering Ruimte van 4 december jl. berichtte wethouder Simon Fortuyn over actualiteiten van het college met betrekking tot de laatste ontwikkelingen bij RTHA, de N209, de landscheiding en de HSL.

Geef een reactie