zondag 16 december 2018 | week 50
Home » fbpost » Kan uitbreiding van Berkel Centrum-West eigenlijk wel?

Kan uitbreiding van Berkel Centrum-West eigenlijk wel?

Kan uitbreiding van Berkel Centrum-West eigenlijk wel?

Lansingerland – De gemeente organiseerde op woensdag 21 februari jl. in t Manneke een open podium en informatieavond over de voorgenomen uitbreiding van Berkel Centrum. Een volle zaal met bijna 200 omwonenden wilden (nog wel eens) horen wat de architect en landschapsarchitect nú te vertellen hadden. En eigenlijk waren ze vooral gekomen om te praten over de verkeersproblemen die in hun ogen alleen maar erger zullen worden. Het onderwerp kwam een dag later ook weer terug tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Freek J. Zijlstra

De gemiddelde leeftijd van de geïnteresseerden was ruimschoots 50+. Pieter van Dijk, die ingevlogen was om deze avond op een gezellige manier in goede banen te leiden, peilde eerst even met welke verwachtingen men gekomen was. “Komt u uit nieuwsgierigheid (ongeveer de helft), maakt u zich zorgen (veel meer dan de helft) of bent u misschien gewoon boos (10-20% die de hand op durfde steken)?” Om te vervolgen: “Komt u luisteren, vertellen wat u bezig houdt of misschien een appartement kopen (niemand)?”
Ambtelijk projectleider Jeroen Koch betoogde dat de geplande voorzieningen nodig zijn. De hoeveelheid winkelruimte is ten opzichte van de plannen vóór de crisis al behoorlijk verminderd, rekening houdend met het online koopgedrag. De uitbreiding bestaat nu vooral uit woningbouw en horeca in open verblijfsruimten. Er is de afgelopen 15 jaar heel veel veranderd; er zijn bijvoorbeeld grootschalige scholen gekomen waardoor de verkeerssituatie drastisch is gewijzigd. “Ik ga op locatie in gesprek om samen met omwonenden een plan te ontwikkelen waarin de beste oplossingen zijn verwerkt.”

Er is nog veel onduidelijk

Vervolgens kreeg architect Eric Scholman gelegenheid de bouwplannen nog eens te ontvouwen. Hij vertelde uitvoerig wat de oorspronkelijke opdracht was en sprak weer over het ’haltermodel’, een ‘zichtlijn met de Dorpskerk’ en het ‘historisch oude lint Westersingel die getransformeerd wordt naar een moderne werkelijkheid’. Hij had het verder over ‘compacte ruimtes’, een ‘volledig autovrij centrum’, ‘water tot thema maken’ door het verlengen van de Berkelse Plas tot in het winkelgebied en een ‘winkelrondje lopen’. Volgens hem is de XL-supermarkt bewust aan de noordkant van het centrum gepositioneerd om het publiek naar de naastliggende winkels te trekken.
Onduidelijk bleef waarom de tweelaagse parkeergarage boven de supermarkt inpandig wordt gebouwd, de parkeergarages voor bewoners ondergronds of op het dak zullen komen, maar er tóch twee buitenterreinen met parkeervoorzieningen worden ingericht. Daar komt dan wel weer het nodige groen, in de vorm van solitaire bomen. Ook werden er nu, anders dan bij de beeldvormingsavond van de gemeenteraad, meer bouwlagen getoond, terwijl die op sommige plaatsen juist verminderd zouden worden. De kans dat er een bioscoop/theater komt wordt nu op 30% geschat. Het zou met investeerders te maken hebben. Uit het feit dat er geen speelplekken worden ingericht, kan men de doelgroepen waarvoor gebouwd gaat worden, afleiden.

Integraal verkeerscirculatieplan

Bij de presentatie van landschapsarchitect Peter Verkade ging het vooral over een herziening van de af- en aanvoerwegen voor het centrum. Beter gezegd, de veronderstelde verkeersinfarcten en de toename van onveilige en overlast gevende situaties proberen op te lossen. Het publiek heeft daar een hard hoofd in: als het nú al een onoplosbaar probleem op een paar plaatsen in het centrum is, dan wordt het alleen maar erger. Vooral na de uitspraak “Berkel moet het centrum van Lansingerland worden!” De architect onderscheidt autoverkeer, expeditie van en naar de winkels en fietsverkeer. Die drie stromen blijven elkaar op een aantal plaatsen kruisen en hinderen.
Bij de inrit ter hoogte van de Gemeentewerf zal het in- een uitgaand autoverkeer gesplitst worden. Men wil nu een keerlus in de Röntgenstraat maken voor het verkeer naar de scholen en het vrachtverkeer omleiden via een nieuwe ontsluiting. Toch moet het vrachtverkeer nog steeds door de Boerhaavestraat die men daarvoor geschikt acht.
Fietsers zijn te gast in het centrum; men wil ze buitenom naar de scholen leiden, maar anticipeert er op dat ze de kortste weg zullen kiezen en daarom wordt een fietsersbrug voorzien die uitkomt op…. de keerlus van de Röntgenstraat.
Bewoners stellen dat er nu al veel vrachtverkeer door de Boerhaavestraat gaat om bestaande en hopelijk nieuwe winkels in de panden van de Marskramer en de ABN-AMRO te bevoorraden. Dat wordt alleen maar meer met een Lidl, winkeltjes en horeca, en het verkeer van nieuwe bewoners.

De gemeenteraad

Leon Hoek (WIJ Lansingerland) roept mede namens de fracties van VVD, PvdA en GroenLinks het college van b. en w. middels een motie op de verkeerssituatie van heel Berkel Centrum te beschouwen en mee te nemen in de verdere planvorming. Daarbij moet de verkeerssituatie van de Boerhaavestraat serieus genomen worden en dient de bevoorrading via een alternatieve route gerealiseerd te worden. Het CDA en de D66-fractie vinden de motie overbodig en Leefbaar 3B geeft bij monde van Jan Pieter Blonk aan ‘dat het als een bok op de haverkist zit’. Ook Kees-Willem Markus (ChristenUnie) vindt dat in dit stadium al het mogelijke in goed overleg met bewoners wordt onderzocht als voorbereiding op de verdere planvorming. Wethouder Albert Abee wil dat er geen misverstand over bestaat: de verkeerssituatie wordt serieus genomen! De motie roept bij hem een negatief gevoel op, alsof er het afgelopen jaar niet goed naar de mogelijkheden gekeken is. Met 10 tegen 16 stemmen werd de motie verworpen.

Toch dringt zich na beide avonden de conclusie op dat er een integraal verkeerscirculatieplan voor het héle centrumgebied nodig is. Het is verbazingwekkend dat daar pas over gesproken wordt nu de contouren van een bouwplan vorm krijgen. De vraag blijft waarom een XL-supermarkt nodig is en bovendien op een plaats die moeilijk bevoorraad kan worden. Circulatieplan suggereert ‘rondrijden’ en dat impliceert aan- en afvoerwegen die één rijrichting hebben. De architecten zullen weer terug moeten naar de tekentafel!

Check Also

Meer zorg voor volksgezondheid en milieu bij besluitvorming luchtverkeer

Lansingerland - De provinciale CDA-afdeling Zuid-Holland heeft besloten tot een aanscherping van haar verkiezingsprogramma over vliegverkeer, dit op initiatief van het CDA Lansingerland.

Geef een reactie