dinsdag 20 november 2018 | week 47
Home » Politiek » Slagvaardigheid van de politieke partijen in 2017

Slagvaardigheid van de politieke partijen in 2017

Slagvaardigheid van de politieke partijen in 2017

Lansingerland – Nog tweeënhalve maand en dan mag u weer op uw favoriete lokale politieke partij een stem uitbrengen. Het college van b. en w. benadrukt wat in de afgelopen vier jaren is bereikt en dat zetten de coalitiepartijen in tijdens de campagne. De oppositiepartijen leggen de vinger op de zere plekken en beloven dat het anders gaat als zij aan het roer staan.
Wat zijn de feiten over de succesjes van het afgelopen jaar als we kijken naar het percentage aangenomen moties en amendementen? Meten is weten en daarom hebben we de hoofdpunten nog eens voor u op een rij gezet.

Freek J. Zijlstra

Vanaf volgende week plaatsen we drie weken lang drie persoonlijke interviews met lijsttrekkers van de negen fracties in de gemeenteraad, waarin ze vertellen wie ze zijn, waar ze voor staan en wat ze met hun partij willen bereiken. De vijf weken daarna doen we verslag van een werkbezoek van twee politieke partijen op een locatie en stellen daarbij kritische vragen.
Op 14 maart aanstaande, een week vóór de dag dat u naar de stembus mag gaan, brengen we een speciale verkiezingskrant uit, waarin de politieke partijen zelf nog eens naar voren brengen waar ze voor staan en wat ze in de komende raadsperiode zouden willen bereiken.

Amendementen

Met een amendement kan een wijziging in een maatregel of ander officieel document worden voorgesteld. Het kan zowel een toevoeging als het schrappen van tekst betekenen. Het indienen van een amendement vindt tijdens behandeling in een gemeenteraadsvergadering plaats en wordt in stemming gebracht. De meerderheid (de helft plus 1 van het aantal uitgebrachte stemmen) is bepalend voor uitvoering van het amendement.
Er werden in 2017 dertig amendementen ingediend. Ze hadden betrekking op vervoer (3), de openbare ruimte (3), grondexploitatie/bouwen (3), financiën (6), het sociale domein (7), veiligheid (4) en algemeen bestuur (4). Vier amendementen werden voordat stemming erover plaatsvond, ingetrokken. Gemiddeld haalde 46% van de amendementen een meerderheid.
Per fractie waren de resultaten als volgt: Leefbaar 3B (7 zetels) 7 aangenomen en 2 verworpen; CDA (6 zetels) 4 aangenomen; VVD (5 zetels) 2 verworpen; D66 (4 zetels) geen amendementen ingediend; ChristenUnie (3 zetels) 1 aangenomen; PvdA (2 zetels) 3 verworpen en 1 ingetrokken; WIJ Lansingerland (2 zetels) 2 verworpen en 2 ingetrokken; GroenLinks (1 zetel) 1 verworpen en 1 ingetrokken; Partij Neeleman (1 zetel) 4 verworpen.

Moties

Met een motie kan een gemeenteraadslid een discussiepunt of aanmoediging voor beleid inbrengen tijdens een gemeenteraadsvergadering. De motie wordt in stemming gebracht en bij meerderheid van stemmen door het college van b. en w. uitgevoerd.
In 2017 werden door alle politieke partijen samen 60 moties ingediend. Ze hadden betrekking op vervoer (5), de openbare ruimte (18), grondexploitatie/bouwen (5), financiën (10), het sociale domein (8), veiligheid (3) en algemeen bestuur (11). Acht moties werden voordat stemming erover plaatsvond, ingetrokken. Van de 52 in stemming gebrachte moties werden er 34 aangenomen (gemiddeld 65%). Zie voor details bijgaande grafiek.

Conclusies

De coalitiepartijen (met 20 van de 31 raadszetels) dienden samen 14 amendementen in, waarvan 86% werd aangenomen. Het aantal ingebrachte moties was 24, waarvan 88% werd aangenomen. De oppositiepartijen brachten verhoudingsgewijs veel amendementen en moties in stemming, waarvan respectievelijk 0 en 46% werd aangenomen. Bij het indienen van moties waren met name WIJ Lansingerland en GroenLinks succesvol, over onderwerpen zoals jongerenbeleid en zuinig omgaan met energie. De PvdA diende veel amendementen en moties in, maar zag slechts 1 motie over onderzoek naar de mogelijkheid van een cultuurhuis in de Oudelandse Hof, gehonoreerd. Ook Partij Neeleman zag dat 1 motie werd aangenomen en die ging over jeugdzorg.

Check Also

De plannen voor sociale woningbouw tot 2030

Lansingerland - De gemeenteraad werd tijdens de beeldvormingsavond op 6 november jl. bijgepraat over de situatie van de sociale woningbouw. Wij geven u daarvan een samenvatting.

Geef een reactie