woensdag 19 december 2018 | week 51
Home » Politiek » Onvoorspelbare besluitvorming door gemeenteraad
Lansingerland - In de laatste gemeenteraadsvergadering op 21 december 2017 werden door het indienen van een amendement en twee moties nog wat lopende stukken afgehandeld. Met name de opstelling van de Leefbaar 3B fractie bij de stemmingen was opmerkelijk. Zo werd het amendement aan CDA en VVD ‘gegund’ en een motie over onderzoek naar het gedaald vertrouwen in het algemeen bestuur, nadat de eigen wethouder net nog op de vingers was getikt, gesteund.

Onvoorspelbare besluitvorming door gemeenteraad

Laatste amendement en moties van 2017

Onvoorspelbare besluitvorming door gemeenteraad

Lansingerland – In de laatste gemeenteraadsvergadering op 21 december 2017 werden door het indienen van een amendement en twee moties nog wat lopende stukken afgehandeld. Met name de opstelling van de Leefbaar 3B fractie bij de stemmingen was opmerkelijk. Zo werd het amendement aan CDA en VVD ‘gegund’ en een motie over onderzoek naar het gedaald vertrouwen in het algemeen bestuur, nadat de eigen wethouder net nog op de vingers was getikt, gesteund.

Freek J. Zijlstra

In de verordening Sociaal Domein 2018 staat dat het college van b. en w. een uitkeringsgerechtigde met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een tegenprestatie kan opdragen. Daarbij wordt rekening gehouden met de individuele omstandigheden van de belanghebbende. De tegenprestatie kan worden opgedragen voor de maximale duur van vier weken, maximaal acht uur per week, en kan binnen een periode van twaalf maanden slechts één keer worden opgedragen. Bij uitzondering draagt het college geen tegenprestatie op indien minimaal acht uur per week mantelzorg wordt verricht, of minimaal acht uur per week een re-integratietraject of inburgeringstraject wordt gevolgd.

Het amendement over tegenprestaties

In een amendement van het CDA en de VVD wordt voorgesteld de tekst te wijzigen in de maximale duur van dertien weken, maximaal twintig uur per week en dat deze maatregel binnen een periode van twaalf maanden slechts twee keer kan worden opgelegd.
Nelleke Bouman (CDA) geeft in haar toelichting aan dat het amendement het realiseren van een tegenprestatie beter uitvoerbaar moet maken. Kathy Arends (VVD), mede-indiener van het amendement, wil een zo goed mogelijk uitvoerbare tegenprestatie die uitkeringsgerechtigden aanmoedigt ‘uit hun hangmat te komen’. “Sommige mensen hebben een schop onder hun kont nodig,” doet Arends er een schepje bovenop.
GroenLinks en de PvdA zijn tegen het opleggen van een tegenprestatie en vinden bovendien dat het amendement niets toevoegt aan de bevoegdheden die het college al heeft. “Wij hebben genoeg andere manieren om mensen weer op weg te helpen,” zegt ook wethouder Ankie van Tatenhove.
Erik Jonker (D66) betreurt de verkeerde beeldvorming die door de stellige uitspraken van de VVD wordt opgeroepen over de werkbereidwilligheid van uitkeringsgerechtigden. Henk Meester (Leefbaar 3B) stelt fijntjes vast dat indieners van het amendement van mening verschillen over de uitvoering van een tegenprestatie. Wethouder Van Tatenhove blijft bij haar mening dat acgt uur per week voldoende is. “Als je die tijd als vrijwilliger of mantelzorger besteedt, ben je van betekenis voor de samenleving.”
De verordening Sociaal Domein 2018 werd met algemene stemmen vastgesteld. Henk Meester denkt dat in de praktijk het effect van het amendement nihil zal zijn en ‘gunt daarom de overkant (het CDA en de VVD)’ ook wat. Het amendement werd daardoor met steun van Leefbaar 3B nipt aangenomen.

Gratis Verklaring Omtrent het Gedrag

Jurjen Dieleman (ChristenUnie) heeft met steun van D66, de VVD en Leefbaar 3B een motie ingediend die het mogelijk maakt bij de vaststelling van de leges en tarieven door de gemeente, een aanvraag voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor bepaalde vrijwilligers gratis te maken. Men heeft een VOG nodig bij vrijwilligerswerk waarbij met mensen in een afhankelijkheidsrelatie gewerkt wordt. Een VOG kost € 41,35. In de regel worden de kosten door de vrijwilligersorganisatie betaald, waardoor in sommige gevallen de financiële gevolgen onevenredig groot zouden kunnen zijn. Het college wordt verzocht dit voor de begroting van 2019 te regelen. De andere fracties vinden dit een sympathiek voorstel en ook wethouder Albert Abee acht dit een goed uitvoerbare motie, waarvan de kosten ‘enkele duizenden euro’s zouden kunnen bedragen. De motie werd met algemene stemmen aangenomen.

Motie over vertrouwen in het bestuur

De ChristenUnie diende bij monde van Jurjen Dieleman met steun van Leefbaar 3B en Wij Lansingerland een motie in waarin – na vooronderzoek door een afvaardiging van de raad onder leiding van wethouder Simon Fortuyn – het college verzocht wordt aanvullend onderzoek te doen naar de reden dat op de website www.WaarStaatJeGemeente.nl bij het onderdeel ‘Vertrouwen in het bestuur van de gemeente’ in Lansingerland lager wordt gescoord dan het landelijk gemiddelde.
De indieners achten dit onderzoek noodzakelijk zodat hier vervolgens acties op kunnen worden ondernomen. Bovendien vinden de indieners sowieso dat er op reguliere basis deelgenomen moet worden aan dit WaarStaatJeGemeente-onderzoek, zodat trends beter gevolgd kunnen worden.
Met de tegenstem van Partij Neeleman werd deze motie aangenomen, en dat was de afsluiting van een gemeenteraadsvergadering waarin dezelfde wethouder Fortuyn een motie van afkeuring aan zijn broek kreeg (zie De Heraut van 27 december jl.), die slechts gesteund werd door Neeleman, WIJ Lansingerland en de VVD.

Check Also

Doe met ons mee voor de Voedselbank

Lansingerland - De brandweer zet zich in voor de Voedselbank. Dit initiatief van Amanda van Kuijk, lid van de Rotterdamse Bosland kazerne, kende een sneeuwbaleffect waar inmiddels kazernes, politiebureaus en scholen in het hele Rijnmondgebied zich bij hebben aangesloten. Zo ook de Berkelse brandweerkazerne aan de Berkelse Poort.

Geef een reactie