maandag 10 december 2018 | week 50
Home » Politiek » College van b. en w. mag de rit gewoon uitzitten
de indiener van de motie van afkeuring.

College van b. en w. mag de rit gewoon uitzitten

Wethouder Simon Fortuyn krijgt gele kaart

College van b. en w. mag de rit gewoon uitzitten

Lansingerland – In de laatste gemeenteraadsvergadering van 2017 diende Partij Neeleman op donderdag 21 december jl. een opmerkelijke motie van afkeuring aan het adres van wethouder Simon Fortuyn in. Aanleiding was de ondoorzichtige gang van zaken rond het plotselinge vertrek van gemeentesecretaris Ad Eijkenaar. Alleen oppositiepartijen WIJ Lansingerland en de VVD steunden de motie. De andere partijen waren not amused, maar kunnen het handelen van het college blijkbaar goed aan hun achterban uitleggen.

Freek J. Zijlstra

De tegenstrijdige berichten rond verondersteld absurde bedragen bij het vertrek van gemeentesecretaris Ad Eijkenaar per 1 december jl. heeft de gemoederen in Lansingerland aardig bezig gehouden. Reden voor Eddy Neeleman om namens zijn eenmansfractie een aantal feiten in een motie van afkeuring, gericht aan P&O-portefeuillehouder Simon Fortuyn, nog eens op een rij te zetten.

Schimmige constructies

Neeleman stelt vast dat er geen functioneringsgesprekken hebben plaatsgevonden en derhalve ook geen dossiervorming rond zijn functioneren is opgebouwd. De oorzaak van de verstoorde arbeidsrelatie zou geheel bij de gemeente liggen; reden waarom er een gratificatie van € 75.000 zou zijn betaald. Neeleman heeft stukken boven tafel gekregen waaruit blijkt dat de gemeentesecretaris in december 2016 in dienst trad bij zijn eigen bedrijf Eijk B.V. te Zuidland. Het is onduidelijk of daaruit inmiddels inkomsten zijn voortgekomen, dan wel of dat in de toekomst het geval zal zijn, en op welke wijze die dan in mindering op de vertrekvergoeding wordt gebracht.
Terwijl een extern bureau onderzoek deed of er een reorganisatie nodig was, maakte Eijkenaar op 18 oktober jl. bekend dat hij voor zichzelf besloten had weg te gaan. Ruim zes weken later (6 december jl.) deelde het college van b. en w. aan de raad mee dat Eijkenaar eervol ontslag was verleend. Neeleman wil voorts graag weten wat het outplacementbureau Zeelenberg ontvangt voor het mobiliteitsdienstverband.

Vertrouwensbreuk

Neeleman vindt dat er door het ontslag met vertrekpremie, ondanks het fictieve ontslag na de uitgesproken ontslagwens, sprake is van verkwisting van gemeenschapsgeld. Het is bovendien onduidelijk of de gemeente per saldo wel goedkoper uit is als alle kosten verrekend worden.
Neeleman is bezorgd over het feit dat de riante vertrekregeling van Eijkenaar bij de op handen zijnde reorganisatie de kans vergroot dat medewerkers zich gaan aanmelden voor eenzelfde kostbare outsourcing, omdat men zelf vindt dat men niet meer in de organisatie past.
Tot slot suggereert Neeleman dat in de opgelegde geheimhouding met betrekking tot de onderliggende stukken in feite een schuldbekentenis schuilt, wat afbreuk doet aan het vertrouwen van de samenleving in het gemeentebestuur.

Bijval uit de raad

Alexander Kuipers (VVD) schoot uit de startblokken en vuurde een reeks vragen op wethouder Fortuyn af. “Waarom heeft Eijkenaar niet zelf ontslag genomen? Vanwaar die haast om alles in een week te willen regelen? Waarom zo slordig gehandeld? Beseft het college wel dat veel inwoners èn ambtenaren hier niets van begrijpen? Hiermee krijgt het vertrouwen in het college een flinke knauw! Het rekensommetje waarmee het college het voordeel naar zichzelf toerekent klopt helemaal niet! Bedenkt u wel dat een interim gemeentesecretaris twee keer zoveel gaat kosten? We lopen feitelijk een risico van € 400.000. U heeft de media gebruikt om een ander verhaal neer te zetten. De gemeentesecretaris zou in dienst blijven, maar later bleek dat hij eervol ontslagen was. Ik kan niet anders dan constateren dat er krukkig is gecommuniceerd!”
Leon Hoek (WIJ Lansingerland) stelde nogmaals vast dat er geen functioneringsgesprekken hebben plaatsgevonden en er dus geen dossier is. Hij vindt de gang van zaken getuigen van slecht personeelsbeleid. Er had vooraf juridische bijstand gevraagd moeten worden. Dit zijn cruciale fouten. Door het verkeerd aanvliegen van het proces, heeft het de gemeenschap nu onnodig veel geld gekost. “Tijdens de afgelopen kerstmarkt werd mijn fractie veelvuldig hierop aangesproken. Ik trek me de opmerkingen van de inwoners hoogst persoonlijk aan. Ik kan het vervolgens niet goed aan ze uitleggen. Daarom steunt mijn fractie de motie van afkeuring!”

Onhandig

Waarom is er niet helder gecommuniceerd en duurde het 6 weken voordat er een brief kwam? Die onrust was onnodig (ChristenUnie en D66). Dit gebeuren neemt het vertrouwen in de politiek weg. Een volgende keer moet het anders (CDA). Dit dossier is communicatief niet goed gegaan en de besluitvorming had anders moeten plaatsvinden (Leefbaar 3B). De ruis op de lijn was onhandig, maar met betrekking tot de casus is er niet zo krom gehandeld (PvdA).

Repliek van Fortuyn

Wethouder Simon Fortuyn betreurt de onduidelijke communicatie, maar het gaat om persoonlijke informatie die (deels) naar de raad gaat en waarover de inwoners goed geïnformeerd moeten worden. “Ik kan me de boosheid en verontwaardiging voorstellen.” De brief van 6 december jl. is een juiste weergave van de feiten. Het proces verliep anders omdat het college zich niet gerealiseerd had dat de plannen juridisch niet waar te maken waren door de beperkingen die de Wet Normering Topinkomens bij een ontslagregeling opleggen. De regeling met het outplacementbureau is geheim. Fortuyn is niet bang voor een precedentwerking bij ontslag van andere ambtenaren. “De gang van zaken verdient geen schoonheidsprijs. We hadden bepaalde dingen anders moeten doen.” Een klein excuus, waar de coalitie genoegen mee neemt, en Fortuyn goed weg komt.

Leefbaar Rotterdam

Twee weken geleden maakte Leefbaar 3B de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 bekend. Die lijst wordt aangevoerd door de huidige wethouder Simon Fortuyn. Op dinsdag 19 december jl. maakte Leefbaar Rotterdam de kandidatenlijst bekend. Het is opmerkelijk dat men melding maakt van het feit dat ‘Leefbaar Rotterdam-coryfeeën Dries Mosch, Simon Fortuyn en Ronald Sörensen als lijstduwer op de kandidatenlijst staan’, respectievelijk op de plaatsen 48, 49 en 50.
Buiten het feit of het ethisch correct is je op beide lijsten te laten zetten voor gemeenteraden van naburige gemeenten, dringt zich de gedachte van een escape route, een plan B op. Met zoveel steun in de raad had Fortuyn zich geen zorgen hoeven te maken. Dat kan na 21 maart 2018 zo maar weer anders zijn.

Check Also

De hoognodige dijkverbetering langs de vaarten is bijna klaar

Berkel en Rodenrijs - Dinsdagmiddag 27 november jl. bedankten Marcel Houtzager van Hoogheemraadschap Delfland en wethouder Simon Fortuyn bewoners aan de Leeweg voor hun geduld en medewerking tijdens de werkzaamheden van de dijkverbetering. We mochten mee met het hele team dat hierbij betrokken is en kregen een kijkje achter de schermen.

Geef een reactie