donderdag 15 november 2018 | week 46
Home » Politiek » Aanpak herinrichting stationsgebied Rodenrijs

Aanpak herinrichting stationsgebied Rodenrijs

Aanpak herinrichting stationsgebied Rodenrijs

Lansingerland – Tijdens een Beeldvormingsavond op 19 december jl. presenteerde de ambtelijke ondersteuning een voorstudie naar een mogelijke herinrichting van het gebied rond Metrostation Rodenrijs waarbij de parkeercapaciteit voor fietsers en auto’s zou kunnen worden vergroot. Uitgangspunt is de overlast voor woonwijk Rodenrijs-West aanzienlijk te verminderen. Plannen zouden in 2018 verder uitgewerkt moeten worden, er moet budget worden vrijgemaakt en pas in de eerste helft van 2019 zou alles gerealiseerd kunnen worden.

Freek J. Zijlstra

Een extreem hoge parkeerdruk rond het station Rodenrijs en onacceptabele overlast voor de aangrenzende woonwijk zijn aanleiding dit probleem met spoed ter hand te nemen. Deze avond werd slechts een ‘denkrichting’ gepresenteerd. De uitvoering van welk plan dan ook zal nog geruime tijd op zich laten wachten. Dát er maatregelen genomen moeten worden en dat er in het recente verleden onvoldoende geanticipeerd is op de ontstane situatie is duidelijk. Met de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Wilderszijde zal het gebruik van station Rodenrijs en de parkeeroverlast door fietsers en auto’s alleen nog maar verder toenemen.

De feiten

Een recente enquête onder dagelijkse reizigers laat zien dat de parkeerplaats al (te) vroeg vol is en dat parkeerders van auto’s relatief dichtbij wonen, veelal jonge ouders met schoolgaande kinderen die en route gedropt zijn op school of de voorschoolse opvang. De wensen zijn duidelijk: meer parkeercapaciteit en een bewaakte fietsenstalling zoals bij metrostation Westpolder.
Ter informatie: de huidige parkeerplaatsen bieden ruimte voor 129 auto’s en 456 fietsen; dat zouden er na uitbreiding van de capaciteit respectievelijk 204 en 790 moeten zijn. De vraag nu is of over anderhalf jaar de uitbreiding met ‘slechts’ 75 plaatsen voor auto’s en 334 voor fietsen nog wel voldoende zal zijn. Het beleid is er namelijk op gericht het autogebruik omlaag te brengen en het overbruggen van korte afstanden naar de metro per fiets te stimuleren. De huidige gebruikers wekken niet de indruk voortaan echt per fiets te willen komen, al geeft men dat in de enquête wel (keurig) aan.

De ideeën

Het ambtelijk bureau heeft een aantal modellen bedacht en in alle gevallen is er sprake van een parkeerdek, eventueel in de toekomst uit te breiden met een tweede parkeerdek voor nog eens 70 auto’s, meerdere (overdekte) fietsenplaatsen en een bewaakte fietsenstalling. Ook wordt er meer groenvoorziening aangebracht, meer verlichting en zal cameratoezicht gerealiseerd worden. Bovendien worden zitgelegenheid in de omgeving aangebracht en zal in een openbaar toilet worden voorzien. In de meest optimale variant gaan extra fietsvoorzieningen € 0,8 miljoen kosten en de uitbreiding van het parkeerdek en herinrichting van de parkeerplaats € 2 miljoen, en een andere toegangsweg € 0,1 miljoen. Er zijn wensen voor een voetgangersbrug (kosten € 1 miljoen). Al met al kan uitbreiding van de parkeervoorzieningen en verbetering van de infrastructuur zo maar € 4 miljoen gaan kosten. Men gaat er van uit dat de Metropoolregio 50% in de kosten bij zal dragen, maar daar zijn strikte voorwaarden aan verbonden. Totdat het zover is, gaat men vanaf januari 2018 wel een begin maken met invoering van een blauwe zone, om overlast in de wijk ernaast te verminderen. Saillant detail is dat in het naastliggende kantoorgebouwencomplex Spoorhaven al vanaf het begin leegstand is en in veel gevallen de eigen parkeerplaatsen soms slechts voor een derde of hooguit de helft in gebruik zijn. Ter plaatse geldt een wegsleepregeling.
De vraag is of er over anderhalf jaar niet € 4 miljoen uitgegeven is en inmiddels al weer achter de feiten wordt aangelopen.

Check Also

De plannen voor sociale woningbouw tot 2030

Lansingerland - De gemeenteraad werd tijdens de beeldvormingsavond op 6 november jl. bijgepraat over de situatie van de sociale woningbouw. Wij geven u daarvan een samenvatting.

Geef een reactie