zaterdag 20 oktober 2018 | week 42
Home » Politiek » Vooral natuur en recreatie en slechts ruimte voor minimale lintbebouwing
Hans en Erik van der Voort.

Vooral natuur en recreatie en slechts ruimte voor minimale lintbebouwing

De Groenzoom:

Vooral natuur en recreatie en slechts ruimte voor minimale lintbebouwing

Lansingerland – Tijdens de vergadering van raadscommissie Ruimte op 14 november jl. lag het herziene bestemmingsplan Groenzoom ter bespreking. Er was niet veel meer over dit afgetimmerde plan te berde te brengen, waardoor het een snel hamerstuk had moeten worden, maar gelukkig waren er insprekers die hun plek in dit planologische plan opeisten. De commissie had alle aandacht en ruimschoots de tijd voor hun situatie.

Freek J. Zijlstra

Het huidige bestemmingsplan Groenzoom (op de grens van Berkel en Pijnacker) dat destijds voor de inrichting ervan is opgesteld, moet na tien jaar herzien worden. Er zijn enkele kleine ontwikkelingen meegenomen. De gemeente mag maximaal 52 Ruimte-voor-Ruimte-woningen planologisch mogelijk maken langs de rand van de Groenzoom. Vergunningen voor Ruimte-voor-Ruimte-woningen worden afgegeven als nieuwe bebouwing in plaats komt van oude bebouwing. Er heeft een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Ook heeft een informatie/inloopbijeenkomst plaatsgevonden. Er zijn 14 zienswijzen ontvangen en er is een advies van de Veiligheidsregio ontvangen.

Scouting heeft nieuwe plek

Paul Zandman complimenteerde namens Scouting Berkel en Rodenrijs de gemeente voor de goede samenwerking bij het vinden van een goede vervangende locatie voor de Burg. Hendrixstraat. De aangewezen locatie aan de Groenzoom is veilig, groen en heeft veel omgevingsruimte en ligt op een bereikbare fietsafstand voor de jongeren. Men is in gesprek met omwonenden en Rotta en er is zelfs sprake van inrichting van een kantoortje voor de beheerder van de Groenzoom in het gebouw van Scouting. Aandachtspunt is het aanrijden van auto’s met ontheffing over het fietspad en het inrichten van parkeervoorzieningen aan het eind van de toegangsweg.

Korte algemene beschouwingen

Partijen hadden nauwelijks inhoudelijke opmerkingen over het bestemmingsplan. Jurjen Dieleman (ChristenUnie) vindt het een fantastisch gebied waar de natuur geborgd is en recreatie toch mogelijk is. Er wordt op een technische manier naar zienswijzen gekeken, soms zelfs op basis van luchtfoto’s. “Moeten we niet meer ter plaatse poolshoogte gaan nemen?” vroeg hij zich af. Marko Ruijtenberg (GroenLinks) vindt gewoon dat er niet aan de randen van een natuurgebied gebouwd moet worden, André Hendrikse (D66) vindt dat best wel enige bebouwing in de Groenzoom mogelijk moet zijn en Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) vraagt zich juist af wat het aan inkomsten scheelt als er minder Ruimte-voor-Ruimte-woningen gebouwd zouden worden.
Gelukkig maar dat insprekers aandacht vroegen voor hun persoonlijke situatie in het bestemmingsplan, en die aandacht kregen ze dan ook van de commissie. Jan Jumelet (WIJ Lansingerland) formuleerde het als volgt: “De insprekers geven stof tot nadenken en het stellen van vragen.” Het lijkt wel verkiezingstijd!

Uitplaatsen bedrijf

Ondernemer Hans van der Voort heeft aan de Noordersingel een bedrijf in zand en tuinaarde en verwerkt onschadelijk afval. Daar is hij in 2009 met toestemming van de gemeente, de DCMR en de provincie zijn werkzaamheden gestart. Hij is in onderhandeling met de gemeente om het bedrijf te verplaatsen naar Weg en Land. Hij voelt zich tegengewerkt door de gemeente die onzorgvuldig met zijn ingediende zienswijze is omgesprongen. Hij wil de mogelijkheid behouden om uit te breiden op de huidige locatie en eventueel verhuizen, maar niet het risico lopen dat de huidige grond minder waard wordt door een gewijzigd bestemmingsplan. Bovendien wil hij niet in ruimte en mogelijkheden voor uitbreiding in de toekomst beperkt worden op zijn nieuwe locatie. Dat lijkt het geval door een verminderde milieucategorie classificatie.
Jan Jumelet concludeerde dat het bedrijf nu ‘met de rug tegen de muur staat’. “Wat betekent dat voor de bedrijfsvoering?” wilde hij weten. André Hendrikse (D66) vindt dat het college van b. en w. wel excuses mag aanbieden voor de slechte communicatie en daar begon wethouder Jeroen Heuvelink (ook D66) mee: “Het verdient geen schoonheidsprijs!” Het is een bedrijf dat hinder en overlast veroorzaakt en daarom uitgeplaatst zou moeten worden, meent het college, en inderdaad blijkt de milieucategorie teruggebracht te zijn.

Een woning heeft ineens bouwvlakken

Familie Vermeulen woont aan de Meerweg in een moderne woning die het concept van een bungalow heeft, met slaapkamers op de begane grond en een opbouw met kamers op de verdieping. De familie steggelt nu met de gemeente, die op basis van bouwtekeningen een herverdeling van hoofdbewoning met bijgebouwen vaststelt. Daardoor kan er in de toekomst niet meer bijgebouwd worden. Onterecht vindt de heer Vermeulen; de ambtenaar moet maar eens ter plaatse komen kijken. Hij is boos over het ontbreken van normale communicatie; opeens ligt daar een brief op de mat waarin zaken verkeerd worden voorgesteld. “Dat is de omgekeerde wereld! U moet eerst bij ons komen kijken en stelt dan eventueel een bijgesteld bestemmingsplan op”, zegt de heer Vermeulen.
De ambtenaar heeft het huis bouwtechnisch verdeeld in bouwvlakken en kubieke meters bewoning, opslag en bijgebouwen. Wethouder Heuvelink zegde toe de situatie ter plaatse te komen bekijken en daarover in gesprek te gaan met familie Vermeulen.

Het Gezinshuis

Nick Bes runt samen met zijn familie het gezinshuis BESt aan de Pastoor Verburghweg (zie elders in deze krant het artikel: Wat is een Gezinshuis?). In 2012 kochten zij dat huis met de bedoeling er een tweede huis bij te bouwen voor jong volwassenen van 18 jaar en ouder die op die manier zelfstandig maar toch begeleid kunnen wonen. Ze hebben daartoe in 2015 een initiatiefvoorstel met de gemeente besproken en vonden geen bezwaar voor hun plan. Nu blijkt dat echter niet inpasbaar te zijn conform het voorliggende bestemmingsplan.
Jan Jumelet (WIJ Lansingerland): “Hoe heeft het kunnen gebeuren dat betrokkenen de indruk gekregen hebben dat er uitgebreid mag worden en de zaken nu anders blijken te liggen?” Dieleman (ChristenUnie) vindt het fantastisch dat dit gezinshuis er is, zonder dat iemand er iets vanaf wist!
Blonk (Leefbaar 3B) vindt het een prima voorstel om een apart huis te bouwen voor jong volwassenen, ook als daarvoor afgeweken moet worden van de planologie. Hij zal daarover dan ook een amendement indienen tijdens de komende raadsvergadering.
Wethouder Heuvelink juicht de komst van een gezinshuis toe, maar wijst er op dat woningbouw op die plek onmogelijk is in dit buitengebied, tenzij sprake is van een Ruimte-voor-Ruimte-woning. Dat is vastgelegd in de overeenkomst met de Provincie, die de ontwikkeling van dit gebied mogelijk heeft gemaakt. Volgens de familie Bes kan van bouwen verderop geen sprake zijn en zou de aankoop van grond een onoverkomelijk obstakel zijn.

Check Also

Landelijk congres Buurttoezicht levert concrete resultaten op

Lansingerland - Rond de honderd belangstellenden brachten vanuit het hele land zaterdag 13 oktober een bezoek aan het eerste landelijke congres ‘De toekomst van buurtpreventie initiatieven’ dat in de Week van de Veiligheid werd georganiseerd in het gemeentehuis van Lansingerland.

Geef een reactie