dinsdag 11 december 2018 | week 50
Home » Politiek » Valt mooiste stuk van De Rotte in handen van projectontwikkelaars?
Zouden de huidige plannen doorgaan dan kijkt de recreant

Valt mooiste stuk van De Rotte in handen van projectontwikkelaars?

Bleiswijk en Bergschenhoek kijken straks tegen een nieuwe wijk aan

Valt mooiste stuk van De Rotte in handen van projectontwikkelaars?

Bergschenhoek – Al vanaf 1997 is de gemeente Zuidplas in gesprek met een zestal tuinders in de Eendragtspolder om overeenstemming te bereiken over verplaatsing of beëindiging van hun bedrijf. Ze kunnen op het stuk waar ze nu zitten – vlakbij de nieuw aangelegde roeibaan – niet uitbreiden en niet meer rendabel werken. De provincie kent de Regeling Ruimte voor Ruimte voor de glastuinbouw die er op neerkomt, dat de bedrijfsactiviteiten worden beëindigd met als doel de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Ter compensatie mogen de tuinders een beperkt aantal woningen bouwen. Bij voorkeur elders aansluitend bij bestaande woonbebouwing, maar in geval dat niet kan op de plaats van de kassen. Zuidplas moet dat dan mogelijk maken door het bestemmingsplan daarvoor aan te passen.

Trees Borkus-Henskens

Begin dit jaar kwam het bestuur van de Stichting Rotte-Verband er achter dat een grondruil met het recreatieschap op til was voor een heel ander plan; dat er langs de Rotte gebouwd zou gaan worden. Een plan dat uit de hoge hoed leek gekomen en haaks lijkt te staan op hetgeen in 2010 in de gemeenteraad was afgesproken.
Bestuurslid Paul Scheublin legt uit: “In 2010 werd door de gemeenteraad besloten dat er nergens anders gebouwd kon worden dan uitsluitend op de plek van de kassen. De raad was aanvankelijk ook tegen de bouw op de locatie van de oude kassen in de voor recreatie bestemde Eendragtspolder, maar ging in 2010 akkoord bij gebrek aan alternatief. Maar dat plan zou men financieel niet rond kunnen krijgen met als gevolg dat deze verrassing op tafel kwam. Vervolgens is gezocht naar een betere plek om een plan te ontwikkelen met daarin ongeveer 35 woningen. Het oog viel op een prachtig perceel dat in de volksmond ook wel De Snelle wordt genoemd, maar eigendom is van het recreatieschap. Prachtig gelegen in de bocht van De Rotte tussen Middelweg en recreatieterrein de Bonk.” Een nieuwe projectontwikkelaar kwam in beeld en die ging hiermee aan de slag.
In de gemeenteraad van Zuidplas werd op 4 juli door diverse partijen ingesproken, waarna de wethouder en de raadsleden beloofden nog eens serieus naar het plan te kijken met een participatieproces voor betrokken omwonenden. Een aantal deelnemende organisaties van de daarop gevormde Klankbordgroep Eendragtspolder is van mening, dat de beoordeling van de ruimtelijke kwaliteit binnen de stedenbouwkundige verkenning onvolledig plaatsvindt. De Stichting Rotte-Verband, de Belangengroep Oud Verlaat, het Platform EP en de Natuur- en Vogelwacht Rotta als participanten in de klankbordgroep schreven eerder al op 2 februari 2017 een gezamenlijke brief aan de gemeente Zuidplas en het recreatieschap waarin zij antwoord geven op de vraag waarom er geen woningen in De Snelle mogen komen.

Aantasting

Binnen het kader van de Provinciale ‘Regeling Ruimte voor Ruimte’ mag nieuwbouw alleen plaatsvinden indien de ruimtelijke kwaliteit van het gebied verbetert en geen aantasting plaatsvindt van bestaande of te ontwikkelen bijzondere waarden (landschappelijke, natuurwetenschappelijke of cultuurhistorische waarden) op het perceel of in de directe omgeving daarvan: beeldkwaliteit is een belangrijk aandachtspunt. De Snelle is één van de laatste stukjes veenweidelandschap in het Rottemerengebied, waarin het zogenaamde slagenlandschap nog goed zichtbaar is. De Snelle maakt deel uit van het recreatiegebied Rottemeren, het ligt er zelfs centraal in. De primaire maatschappelijke functie van deze groen/blauwe omgeving is derhalve recreëren. Toekomstige (bouw)activiteiten dienen aan die functie tenminste te kunnen worden gerefereerd of deze zo mogelijk te versterken. Door te bouwen in De Snelle verdwijnt de open structuur en de Rotte(kade) wordt figuurlijk ingepakt. De ruimtelijke kwaliteit wordt in deze zone van het Rottemerengebied geheel afgebroken, gezien in het licht van de cultuurhistorische en recreatieve waarden met de van oudsher open landschappen en lintbebouwing van opstallen met een agrarische (woon)functie.
Het bouwplan staat niet op zichzelf; het is een beeldbepalende ingreep op het landschap. De voorgestelde nieuwbouw verbetert het gebied niet en er vindt een aanzienlijke negatieve aantasting plaats van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden.

Snelle winst

Het is voor het hele gebied van belang wat er recht tegenover Bleiswijk en Bergschenhoek in het recreatiegebied gebeurt. Het beleid van de provincie is er op gericht dat woningbouw binnen de steden en dorpen wordt gerealiseerd en niet in de natuurgebied of lege polders, zo liet gedeputeerde Adri Bom-Lemstra onlangs nog weten. “Met name de laatste jaren zijn verschillende partijen actief in het sterker maken van De Rotte als plezierrivier met tal van recreatieve activiteiten zowel op als langs het water. Goede ontwikkelingen in een groengebied in een al zo dichtbevolkte omgeving. We moeten zuinig zijn op het gebied dat een recreatieve basis heeft.” In de Klankbordgroep zijn vanuit de deelnemers inmiddels varianten op tafel gekomen; er is ruimte genoeg om het anders te doen, zonder daarbij de fraaie oever en de openheid aan te tasten.
Maar ook in het Gemeenteraadsbesluit van 26-10-2010 is als beoogd effect aangegeven: ‘De enige reële optie (ook bij nadere beschouwing) om deze transitie vorm te geven op basis van een projectmatige aanpak is naar het oordeel van zowel ons college als GS van Zuid-Holland het realiseren van 32 woningen aan de Middelweg ter hoogte van de al bestaande bedrijfswoningen’.
Zouden de huidige plannen doorgaan, dan kijkt de recreant, maar ook de passant en de overbuur straks aan tegen (het begin van) een stedelijk gebied met 10 meter hoge woningen.

Recreatieschap

De missie/doelstelling van het Recreatieschap Rottemeren is het beheren van recreatiegebieden en een trekkersrol vervullen voor de ontwikkeling van nieuwe recreatiegebieden. Hoofddoel is een brede groene corridor te maken van Rotterdam naar het noordelijke Groene Hart. Het faciliteren van het bouwen van een nieuwe woonwijk op zo’n prominente plek in deze groene corridor staat haaks op die missie/doelstelling.
De leden van de Klankbordgroep stellen: “Naar onze mening gaat het bouwen in De Snelle in tegen de door de Raad en het College van B&W van Zuidplas vastgestelde (strategische) visies en beleid; en de provinciale Regeling Ruimte voor Ruimte. Bovendien is het in ontwikkeling zijnde bouwplan niet in lijn met de missie en doelstellingen van het Recreatieschap Rottemeren en staat het in de Klankbordgroep gepresenteerde plan van de projectontwikkelaars haaks op (de ambities van) het Provinciale beleid krachtens de Verordening Ruimte 2014 en het Gebiedsprofiel Bentwoud-Rottemeren-Zuidplas.”

Gevraagd naar een reactie van de gemeente Lansingerland op de plannen liet de wethouder weten dat deze kwestie een zaak is van Zuidplas. Dit ondanks het feit dat de drie gemeenten – Zuidplas, Rotterdam en Lansingerland – samen zeggenschap hebben over het hele Recreatieschap Rottemeren. Met name de bewoners van Lansingerland tussen de Pekhuisbrug en de brug bij de Hoeksekade schrokken enorm van de plannen die ook voor hen nieuw bleken.

Check Also

Burgermeetnet: het zelf meten duurt nog wel even

Lansingerland %u2013 Op donderdagavond 22 november jl. werd een informatieavond over het opzetten van een burgermeetnet voor geluid en luchtkwaliteit in Lansingerland gehouden. Onder het motto %u2018Zelf meten is beter weten?!%u2019 waren er sprekers van Burgermeetnet Hillegersberg-Schiebroek, de provincie Zuid-Holland, de DCMR en het RIVM. Op deze informatiemarkt waren ook twee bedrijven met meetkastjes aanwezig, de GGD, Bewoners Tegen Vliegtuigenoverlast en vertegenwoordigers van bijna alle plaatselijke politieke partijen.

Geef een reactie