maandag 10 december 2018 | week 50
Home » Politiek » Behoud van bomen vergt onderhoud en een plan van aanpak
Lansingerland - De gemeenteraad werd op dinsdagavond 7 november jl. geïnformeerd over bomen in onze woonomgeving. Iedereen kan zomaar een boom opzetten, maar dan moet er beheerd worden en onderhoud worden uitgevoerd. Dat is aan een woud van regels gebonden, hoe gaan we dat beheer vereenvoudigen en coördineren en wat mag het ons kosten?

Behoud van bomen vergt onderhoud en een plan van aanpak

Behoud van bomen vergt onderhoud en een plan van aanpak

Lansingerland – De gemeenteraad werd op dinsdagavond 7 november jl. geïnformeerd over bomen in onze woonomgeving. Iedereen kan zomaar een boom opzetten, maar dan moet er beheerd worden en onderhoud worden uitgevoerd. Dat is aan een woud van regels gebonden, hoe gaan we dat beheer vereenvoudigen en coördineren en wat mag het ons kosten?

Freek J. Zijlstra

Bomen van particulieren zijn vaak onderwerp bij onenigheid tussen buren. Bomen op percelen die de gemeente onderhoudt roepen vaak vragen op als er overlast wordt ondervonden door zichtbelemmering of ongeremde groei.
Er geldt een bomenverordening in de gemeente waarin onder andere bepaald wordt wat de afstanden tot erfgrenzen zijn, wanneer een kapvergunning verleend wordt en hoe meerjarenbeleid gevoerd wordt op aanplanting.

Wat wel of niet?

Zo blijkt dat heldere regels belangrijk zijn als er verder gedereguleerd wordt. Vooral met betrekkelijk nieuwe wetten zoals de Erfgoedwet uit juli 2016, de Wet natuurbescherming van januari 2017 en de Omgevingswet die naar verwachting in januari 2021 operationeel zal worden.
Wanneer moet een inwoner bijvoorbeeld een kapvergunning voor een boom in eigen tuin aanvragen? Als de boom een omtrek heeft die groter is dan 65 cm. Voor de gemeente zelf geldt dat overigens al bij een omvang van 30 cm. Uit de cijfers blijkt dat er bijna altijd een vergunning verleend wordt; in 2016 werden 38 particuliere kapvergunningen aangevraagd en er lagen 15 aanvragen voor het kappen van bomen in het publieke domein. Ook wordt er bij het maken van een afweging onderscheid gemaakt tussen ‘wijkers’ zoals de populier en ‘blijvers’ zoals de eik en de beuk.
De gemeente brengt momenteel via een zogenaamde ‘groene kaart’ per gebied de boombeplanting in beeld zodat daar planmatig beheer op uitgevoerd kan worden. Als men streeft naar een gemiddelde mate van bescherming van de daar aanwezige natuur dan is niet altijd een vergunning nodig, echter wel voor waardevolle bomen, maar geldt weer een vrijstelling voor tuinen met een oppervlakte van minder dan 350 m2. Soms is herplant vereist, en is toezicht en handhaving van toepassing.

Zieke essen

Het Recreatieschap Rottemeren en Staatbosbeheer brachten de essentaksterfte onder de aandacht. Een schimmel veroorzaakt ziekte onder essen en de verspreiding hiervan neemt de laatste jaren fors toe, veelal met onherstelbare schade. Het Recreatieschap Rottemeren heeft geïnventariseerd hoeveel bomen in delen van de Bleiswijkse Zoom en het Lage en Hoge Bergse Bos zijn aangetast. De verwachting is dat 90% van de essen sterft. In het Recreatiegebied maken essen ca. 20% van het boombestand uit. Conform het beleid van Staatsbosbeheer verwijdert men zieke bomen en zwakke bomen die door afbrekende takken een potentieel gevaar voor passanten geven.
Bij de ontwikkeling van het Recreatiegebied zijn indertijd verhoudingsgewijs veel populieren aangeplant. Een groot deel daarvan is nu aan het eind van hun levensduur gekomen en zullen ook gekapt moeten worden. Daardoor kan gedeeltelijke kaalslag ontstaan en dat is ongewenst. Visie op de inrichting van een natuurgebied en planmatig beheer zijn bij het kappen en herplanten van bomen van essentieel belang. Daartoe moeten extra budgetten worden vrijgemaakt, dat is onvermijdelijk.

Check Also

CDA Lansingerland bezoekt buitensportverenigingen

Lansingerland - Het CDA heeft in de maand oktober op de zaterdagen kennisgemaakt met de buitensportverenigingen in de gemeente Lansingerland. De bestuurders van de verschillende sportclubs ontvingen de CDA-delegatie enthousiast en belangstellend.

Geef een reactie