zondag 16 december 2018 | week 50
Home » Politiek » Deze gemeenteraad stelt laatste begroting op onderdelen bij

Deze gemeenteraad stelt laatste begroting op onderdelen bij

Veel aangenomen moties

Deze gemeenteraad stelt laatste begroting op onderdelen bij

Lansingerland – Na eerdere discussies in een gezamenlijke commissievergadering en een vijf uur durende raadsvergadering op donderdag 2 november jl., werd na zeventien aangenomen moties de begroting en het daarbij behorende beleid voor 2018 vastgesteld. De totale uitgaven bedragen ongeveer € 145 miljoen, waarvan het grootste gedeelte naar maatschappelijke ondersteuning van de samenleving en de grondexploitatie gaat. In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Partijen probeerden in aanloop daar naar toe de kiezer nu al voor zich te winnen door zich uit te spreken over onderwerpen die onder de inwoners leven. Een overzicht van de aangenomen moties.

Freek J. Zijlstra

Bestuur

De ChristenUnie stelt een actieve benadering voor om jongeren die voor de eerste keer mogen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen actief uit te nodigen om hun stem uit te brengen.
Tevens stelt de ChristenUnie voor een pilot uit te voeren om naar de effectiviteit, kwaliteit en klantvriendelijkheid van de dienstverlening door de gemeente te kijken, door middel van zogenaamde klantreizen.
WIJ Lansingerland stelt vast dat tijdens de behandeling van de kadernota 2018 is toegezegd om een voorstel te presenteren over de aanpak om de schuld af te lossen tot een acceptabel niveau (een schuldquote van 100%). De partij wil twee keer per jaar een terugkoppeling over de actuele situatie.

Sport, cultuur en onderwijs

Met een nipte meerderheid werd een motie van het CDA aangenomen, waarin het college wordt verzocht te polsen of lokale ondernemers openstaan om een jaarlijks gemeentefeest te organiseren op één van de evenemententerreinen van de gemeente, en hierbij dan verenigingen en vrijwilligersorganisaties te betrekken.
Na afwijzing als een Lansingerlands Initiatief (omdat plannen voor een beleveniscentrum in de Oudelandse Hof onvoldoende uitgewerkt waren en een jaarlijkse financiële bijdrage nodig was), diende de PvdA het verzoek in om bij de inventarisatie van een locatie voor een cultuurhuis in Berkel Centrum, de Oudelandse Hof als mogelijkheid te betrekken.

Samenleving

WIJ Lansingerland roept het college op jongeren meer te betrekken bij zaken die jeugd en jongeren aangaan en in samenwerking met diverse stakeholders te onderzoeken in welke vorm daaraan structureel invulling gegeven kan worden, bijvoorbeeld door participatie in een jongerenraad en/of jongerenpanel.
WIJ Lansingerland wil dat er onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen van het wegvallen van Pecto’s voor het jeugd- en jongerenwerk in Bleiswijk, en verzoekt het college Pecto’s niet te verkopen voordat de uitkomsten van dat onderzoek bekend zijn.
Een amendement van Leefbaar 3B, waarin wordt verzocht een extra bedrag van € 40.000 voor meer capaciteit voor jeugdwerk op straat te begroten, werd aangenomen.

Onderhoud openbare ruimte en veiligheid

In een motie van Leefbaar 3B wordt het college opgedragen zo snel mogelijk het aantal BOA’s (ordehandhavers) uit te breiden en daarvoor € 130.000 te gebruiken van het totaal van € 150.000 dat daarvoor eerder structureel beschikbaar werd gesteld.
Leefbaar 3B verzoekt het college ook een voorstel te doen om, naast Berkel Centrum, in de dorpscentra van Bleiswijk en Bergschenhoek een openbaar toilet te realiseren en te onderzoeken op welke plaatsen in het Annie M.G. Schmidtpark en de Groenzoom een openbare toiletvoorziening zou moeten komen.
Unaniem werd de motie van Leefbaar 3B aangenomen over directe uitbreiding van het aantal wijkagenten waar Lansingerland ingevolge de Politiewet recht op heeft.

Ruimtelijke ordening en mobiliteit

Het CDA maakt zich zorgen over de parkeeroverlast in Rodenrijs nabij het station van de Metro-E-lijn. Deze motie wordt op de agenda gezet van een volgende vergadering van commissie Ruimte.
De ChristenUnie roept het college op onderzoek te laten doen naar de mogelijkheid om vanuit Bleiswijk een pendelbus direct en zonder tussenstops te laten rijden naar het NS-station Lansingerland/Zoetermeer, maar er wel voor zorgen dat de bestaande buslijn 173 gehandhaafd blijft.
De ChristenUnie dringt er bij het college op aan alsnog met een integraal fietsveiligheidsplan te komen, bestaande uit een visiedocument, beleidsuitwerking en maatregeluitwerking met meerjarenprogramma en prioritering. Daarin moet de inventarisatie van de gemeente en de Fietsersbond zijn ingebracht.

Grondzaken en bouwen

D66 wil dat bij toekomstige bouwplannen woningen en gebouwen niet meer aan het gasnet worden gekoppeld, maar ook dat bij bouwplannen die al in ontwikkeling zijn en bij bestaande bouw te onderzoeken welke mogelijke maatregelen om van het gas af te komen genomen kunnen worden.
GroenLinks wil dat de gemeente met een stappenplan komt hoe het kan voorzien in de eigen energie door het opwekken van duurzame energie. Ook wil GroenLinks dat onderzocht wordt hoe scholen energieneutraal gebouwd kunnen worden, dan wel dat het mogelijk gemaakt kan worden dat bestaande scholen zelf hun energie kunne opwekken. Tot slot vraagt GroenLinks te onderzoeken hoe de energieconsumptie van de Windas te verduurzamen is, bijvoorbeeld door zonnepanelen op het dak te installeren.

Check Also

Coalitiepartijen stemmen in met bestemmingsplan Berkel-Centrum-West

Lansingerland - Na een urenlange vergadering stemden coalitiepartijen Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie voor het bestemmingsplan Berkel-Centrum-West, zoals dat door het college van b. en w. werd gepresenteerd. Insprekers, amendementen en moties van de oppositie konden het schip niet keren. Dat stoomt in volle kracht vooruit naar een uitgewerkt inrichtingsplan. Wethouder Kathy Arends zegde wel toe dat dit plan ter bespreking aan de raad wordt voorgelegd. Daarmee doet zij een handreiking, omdat vaststelling van het inrichtingsplan in feite onder de competenties van het college valt. Daarmee worden de pijnpunten van de oppositiepartijen echter niet verzacht.

Geef een reactie