dinsdag 25 september 2018 | week 39
Home » Politiek » PvdA Lansingerland vindt dat het anders moet
Lansingerland - Het nieuwe verkiezingsprogramma van de PvdA Lansingerland heet ‘Het moet anders!' - Werken aan een sociaal en duurzaam Lansingerland’. Het zal samen met de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 definitief worden vastgesteld tijdens de ledenvergadering van 20 november 2017.

PvdA Lansingerland vindt dat het anders moet

PvdA Lansingerland vindt dat het anders moet

Lansingerland – Het nieuwe verkiezingsprogramma van de PvdA Lansingerland heet ‘Het moet anders!’ – Werken aan een sociaal en duurzaam Lansingerland’. Het zal samen met de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 definitief worden vastgesteld tijdens de ledenvergadering van 20 november 2017.

Het verkiezingsprogramma geeft, naast een blik op het vele dat bereikt is, een heldere kijk op de kansen en uitdagingen die er liggen voor het snel groeiende Lansingerland, als het gaat om bouwen, banen, verkeer, vervoer, zorg en duurzaamheid. De PvdA geeft aan dat het hard zal blijven werken aan belangrijke zaken die de fractie in de afgelopen jaren in gang heeft gezet, in overleg met inwoners, maatschappelijke organisaties, buurgemeenten, Metropoolregio, provincie en ondernemers.
Petra Verhoef, beoogd lijsttrekker en voorzitter van de commissie die het programma schreef: “Het moet de komende 4 jaar écht anders in Lansingerland. De coalitie die Lansingerland in de periode 2014-2018 bestuurde was te veel bezig met opbouwen van financiële reserves en administratief regelen van de decentralisatie van zorg en ondersteuning. Men had veel meer moeten investeren in de toekomst, zoals sneller bouwen voor diverse vormen van huishoudens en inkomens, stimuleren van werkgelegenheid en betere dekking van openbaar vervoer. Daarnaast was men niet daadkrachtig genoeg om echt een duurzame gemeente te worden en burgerparticipatie goed vorm te geven.”
De plannen in het verkiezingsprogramma zijn concreet en gestoeld op belangrijke waarden voor de PvdA, zoals onderling respect, gelijke rechten en kansen voor de inwoners, en hun zeggenschap en betrokkenheid bij het beleid van de gemeente.
Verhoef: “Wat de PvdA betreft wordt het beleid de komende 4 jaren een stuk socialer: meer (huur)woningen voor mensen met lagere inkomens, betere toegankelijkheid en meer banen voor inwoners met een beperking, meer duidelijkheid over vinden en krijgen van zorg en ondersteuning, een doelgerichte aanpak van de duurzaamheid en meer laagdrempelige plekken om elkaar te ontmoeten voor jongeren en ouderen. Daarnaast zouden wij willen zorgen dat alle arme kinderen in Lansingerland worden bereikt met gemeentelijke financiële ondersteuningsprogramma’s.”

Check Also

Bewoners willen maximaal haalbare geluidsreductie

Lansingerland - Op woensdag 5 september jl. werd voor gemeenteraadsleden een beeldvormingsavond gehouden over de stand van zaken rond de maatregelen die getroffen worden om de geluidsoverlast van de HSL nu eens goed aan te pakken. Medewerkers van het ministerie van Infrastructuur ##+## Waterstaat en ProRail kwamen, ondersteund door wethouder Simon Fortuyn en Loeky van der Horst namens stichting Stop Geluidsoverlast HSL, verantwoording afleggen en uitleg geven. Bewoners kregen gelegenheid vragen te stellen, en daaruit bleek dat voor velen de maatregelen lang niet ver genoeg gaan.