dinsdag 25 september 2018 | week 39
Home » Politiek » Huize Sint Petrus maakt doorstart

Huize Sint Petrus maakt doorstart

Laurens wordt op de vingers getikt

Huize Sint Petrus maakt doorstart

Lansingerland – Op donderdag 4 oktober jl. stond de Business Case om Huize Sint Petrus te behouden voor Berkel en Rodenrijs geagendeerd bij gemeenteraadscommissie Samenleving. Een goed gevulde publieke tribune met familie, medewerkers en andere betrokkenen namen kennis van het oordeel van de commissie en de uitleg van wethouder Ankie van Tatenhove. De geuite emoties kwamen zichtbaar binnen en de reacties daarop waren uiteenlopend van aard. Er was waardering voor de plannen, de inzet van het college van b. en w., maar flinke afkeuring voor de communicatie door zorginstelling Laurens.

Freek J. Zijlstra

Kleinzoon Björn van den Bulk schetste als inspreker de situatie van kwetsbare ouderen die uit hun veilige omgeving overgeplaatst gaan worden. Nu al verdwijnen er vertrouwde gezichten van verplegend personeel en neemt de onzekerheid voelbaar toe. “Dit is geen plan dat iedereen tevreden zal stellen!” vond hij. Op vragen uit de commissie wat er van hun verwacht wordt, zei hij: “Wij willen gehoord worden en zelf informatie geven. Komt u anders zelf eens meelopen in Huize Sint Petrus om te zien en te beleven hoe het daar toegaat.” Namens de cliëntenraad bracht Arnold van Steenderen een klein beetje optimisme onder woorden. Men is blij dat er nu een plan ligt en er moet nu een blik naar voren komen en voor de toekomst hopen op een goede leefomgeving. Business Case

Wat houdt de Business Case in? De dreigende sluiting van Huize Sint Petrus was voor Laurens het directe gevolg van de opening van de nieuwe zorglocatie Oranjehoek in Bergschenhoek. De maatschappelijke onrust van sluiting van Huize Sint Petrus is groot en inmiddels geven prognoses aan dat er na 2020 een groeiende behoefte zal zijn aan intramurale plaatsen. Het zou onverantwoord zijn dan een nieuwe locatie te moeten bouwen, terwijl Huize Sint Petrus nog in 2015 verbouwd is en bovendien een niet weg te bezuinigen buurtfunctie heeft. Na overleg tussen Laurens, gemeente Lansingerland en zorgkantoor DSW is nu afgesproken Huize Sint Petrus voor langdurige zorg van mensen met een intensieve somatische zorgvraag te behouden. Er blijft daardoor de komende jaren ruimte voor een woonvariant over voor kwetsbare ouderen en de steunfunctie voor direct omwonenden. Concreet betekent dit invulling voor 40 intramurale verpleeghuisplaatsen en 56 plaatsen gescheiden-wonen-zorg (zorgzwaarte 1 t/m 4). De steunfunctie voor de buurt betreft welzijnsactiviteiten en een warme maaltijdsvoorziening. Bewoners die aanvullende ondersteuning nodig hebben kunnen dat op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) via de gemeente gerealiseerd krijgen. Persoonlijke verzorging en/of verpleging wordt verzorgd door Laurens en vergoed door de zorgverzekeraar. Daarbovenop wordt voorzien in één (24-uurs)aanspreekpunt. De richtbedragen voor een all-in service en dienstenpakket zijn door de drie partijen vastgesteld.
Op 30 november a.s. volgt na consultatierondes besluitvorming. Vervolgens vindt verhuizing van niet-somatische bewoners plaats. Dan werving en selectie van bewoners voor het inclusief-wonen en het treffen van de afgesproken voorzieningen en regelingen, waarna inhuizing van nieuwe bewoners kan plaatsvinden. Gedachtewisseling in de commissie

Voorzitter Gerard Bovens vertelde de aanwezigen dat er deze avond géén besluiten zouden worden genomen; dat gebeurt in de raadsvergadering van november. Nu worden meningen geïnventariseerd en toelichting door de wethouder gegeven over de rol van de gemeente in het proces. Een impressie: Leon Hoek (WIJ Lansingerland) stelt vast dat de gemeente eigenlijk geen speler in dit veld is. De gemeente maakt nu samen met zorgkantoor DSW een extra gebaar om de tijd tot ná 2020 te overbruggen. Hoek vindt dat Huize Sint Petrus een belangrijke steunfunctie vervult voor de ouderen in de omgeving. Hij wil voor huidige bewoners een oplossing zodat ‘oude bomen niet verplant hoeven te worden’. Alexander Kuipers (VVD) is geïrriteerd dat de communicatie van Laurens naar families van ouderen zo slecht is. Hij vindt dat met het voorliggende plan ‘voor een prikkie’ een geweldige woonvoorziening in stand wordt gehouden. De pijn zit bij de 56 ouderen die moeten verhuizen. Kan daar maatwerk geleverd worden, bijvoorbeeld onderscheid maken wie wél of níet wil verhuizen? Nelleke Bouman (CDA) is het daarmee eens. Niemand mag tégen zijn of haar zin moeten verhuizen. Ze geeft een pluim aan zorgkantoor DSW dat het jaarlijks risico van € 3,2 miljoen (40 plaatsen à € 80.000) aangaat. Kees Willem Markus (ChristenUnie) is blij met de bemiddelende rol van het college van b. en w. Een doorstart is nodig om zorgmogelijkheden bij een aantrekkende hulpvraag zeker te stellen en direct omwonenden blijvend te kunnen faciliteren. Wouter Hoppenbrouwer (Leefbaar 3B) benoemt het slechte werkgeverschap van Laurens en maakt zich ernstig zorgen over kwaliteitsvermindering van de huidige zorg. Petra Verhoef (PvdA) wil weten of er financiële of personele gevolgen voor de andere huizen van Laurens in Lansingerland zijn bij de doorstart van Huize Sint Petrus. In haar toelichting geeft wethouder Ankie van Tatenhove aan pas medio mei geïnformeerd te zijn over een voorgenomen sluiting van Sint Petrus. Echter, de gemeente draagt alléén via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijkheid voor het welzijn van ouderen die met extra hulp zelfstandig kunnen blijven wonen. Ze beaamt dat er 40 bewoners met gelijksoortige problematiek nodig zijn om een zorgteam goed te kunnen laten functioneren. Volgens de Business Case bekostigen de drie partijen (Laurens, zorgkantoor DSW en gemeente Lansingerland) elk hun eigen financiële zorglast. De wethouder adviseert tot slot het instellen van een begeleidingscommissie om de communicatie sterk te verbeteren.

Check Also

Vervolg van het Lansingerlands Initiatief

Lansingerland - In 2017 startte het 'Lansingerlands Initiatief'. Inwoners van de gemeente konden een initiatief indienen dat ten goede komt aan de Lansingerlandse samenleving. Nu staat de tweede ronde voor deur.