woensdag 19 september 2018 | week 38
Home » Politiek » Slappe houding van commissie Ruimte
Lansingerland - Commissie Ruimte sprak op 3 oktober jl. voor de derde keer over bouwplannen nabij Noordeindseweg 380. Wethouder Heuvelink en de commissie kwamen er weer niet uit en schuiven het nogmaals door naar 26 oktober aanstaande.

Slappe houding van commissie Ruimte

Slappe houding van commissie Ruimte

Lansingerland – Commissie Ruimte sprak op 3 oktober jl. voor de derde keer over bouwplannen nabij Noordeindseweg 380. Wethouder Heuvelink en de commissie kwamen er weer niet uit en schuiven het nogmaals door naar 26 oktober aanstaande.

Freek J. Zijlstra

Aanleiding om weer in te spreken was de motie die op 6 juli jl. door de gemeenteraad werd aangenomen, waarin het college van b. en w. na goedkeuring van bebouwing op een perceel nabij Noordeindseweg 306 werd opgeroepen de zaak van de familie Maat voor de bouw van een huis naast perceel Noordeindseweg 380 zou moeten worden herbezien.
De motie is duidelijk over het werkelijk gevoerde beleid van de afgelopen jaren, ondanks de Structuurvisie Lansingerland 2010 en het bestemmingsplan Lint-Noord (2013), als men stelt dat men bij de bouw van een groot aantal woningen aan de Oostzijde van de Noordeindseweg niet terughoudend is geweest. Bovendien spreekt de motie duidelijk uit dat het aanzien van het Lint Noord niet werkelijk veranderen zal door bebouwing van deze ene plaats met doorkijk, terwijl op drie andere plekken überhaupt geen sprake is van een doorkijk. Sterker nog, men verwoordt in de motie dat het karakter van het lange lint juist bepaald wordt door de aaneenschakeling van woningbouw en bedrijven, en niet door zogenaamde open plekken.
Mevrouw Maat schetste het overleg met de betrokken ambtenaar en de wethouder en gebruikte in haar onderkoelde boosheid termen als ‘geen zin om mee te werken’ en ‘dingen forceren op basis van macht’. De conclusie van de wethouder was volgens haar dat de motie feitelijk niets aan de situatie, de letter van het bestemmingsplan Lint-Noord had veranderd.

Besluiteloosheid

Het leek erop dat de commissieleden de tussenliggende tijd niet gebruikt hadden om zich een duidelijk()er) oordeel te vormen en niemand wilde de discussie beginnen. Jurjen Dieleman (ChristenUnie) dan maar: “De vraag aan het college was ‘Kijk er nog eens naar’. Wat is een ‘doorzicht’ eigenlijk en wanneer is er sprake van een precedentwerking?” Sam de Groot (PvdA): “Ik zie geen doorzicht!” Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) greep maar weer terug naar het verleden, vóór 2010 bij het vaststellen van de Structuurvisie, en wilde weten waarom er toen niet gebouwd is.
Dieleman: “Het gaat om het nú! Vinden wij dat er gebouwd kan worden, los van het verleden?” Jan Alsemgeest (WIJ Lansingerland) viel hem bij: “Moeten we nú niet onze visie van destijds herzien?” Eddy Neeleman, die de vorige keer al blijk gaf de situatie goed te kennen, veronderstelt dat de gemeente best mogelijkheden heeft om de bouw toe te kennen. “Dan had het allemaal beter omschreven moeten worden. Nu heerst in deze gemeente rechtsonzekerheid!”
Woordvoerders van GroenLinks, het CDA en de VVD vinden dat er teveel onduidelijkheden zijn en D66 vindt het allemaal lastig en lijkt de eigen wethouder niet af te willen vallen.
Wethouder Jeroen Heuvelink vindt het ook een lastig dossier met een lange geschiedenis. Na een overview van die geschiedenis concludeert hij dat het vraagstuk nu voor de derde keer op tafel ligt.
“Er zijn geen nieuwe feiten of omstandigheden. Mijn ambtenaren en ik handelen conform het afgesproken beleid. Dit soort zaken zijn niet onderhandelbaar. Wat een ‘doorzicht’ is blijkt nu ineens een ‘interpretatie-geval’. Wat mij betreft is deze plek karakteristiek en het voldoet aan alle criteria die we destijds met elkaar hebben afgesproken. De gemeenteraad moet zich mijns inziens afvragen ‘vind ik het beleid nog wel juist’ als ze het oneens is met het college.
De commissie Ruimte wilde ter vergadering nog geen (voorlopige) beslissing nemen. De voltallige gemeenteraad beslist nu over dit dossier op 26 oktober aanstaande.

Check Also

Bewoners willen maximaal haalbare geluidsreductie

Lansingerland - Op woensdag 5 september jl. werd voor gemeenteraadsleden een beeldvormingsavond gehouden over de stand van zaken rond de maatregelen die getroffen worden om de geluidsoverlast van de HSL nu eens goed aan te pakken. Medewerkers van het ministerie van Infrastructuur ##+## Waterstaat en ProRail kwamen, ondersteund door wethouder Simon Fortuyn en Loeky van der Horst namens stichting Stop Geluidsoverlast HSL, verantwoording afleggen en uitleg geven. Bewoners kregen gelegenheid vragen te stellen, en daaruit bleek dat voor velen de maatregelen lang niet ver genoeg gaan.