zaterdag 22 september 2018 | week 38
Home » Politiek » Ambities voor ontwikkeling van Wilderszijde zijn vastgelegd

Ambities voor ontwikkeling van Wilderszijde zijn vastgelegd

Ambities voor ontwikkeling van Wilderszijde zijn vastgelegd

Lansingerland – De gemeente heeft de afgelopen tijd samen met projectontwikkelaars gewerkt aan een nieuw startpunt voor de ontwikkeling van Wildersz?de. Dat is noodzakelijk omdat er sinds de eerste plannen uit 2007 veel is veranderd op het gebied van omgevingsfactoren, maar ook door maatschappel?ke, economische en technologische veranderingen. Commissie Ruimte sprak op dinsdag 3 september jl. over het omvangrijke ambitiedocument.

Freek J. Zijlstra

De realisatie van de nieuwe woonw?k met een omvang van ongeveer 133 hectare en een zestal actieve projectontwikkelaars vereist afstemming. Men schat dat er al gauw zeven tot twaalf jaar gemoeid zal zijn met de ontwikkeling van de gehele wijk, terwijl economische en/of maatschappel?ke veranderingen tussentijds van grote invloed op de verkoop en realisatie van de woonw?k kunnen hebben.

Sterkte-zwakte analyse

Bij het maken van een raamplan heeft men nagedacht over mobiliteit, wie er gaan wonen, wat er nodig is in zo’n leefomgeving, hoe die er dan uit zou moeten zien en hoe er duurzaam gebouwd en geleefd kan worden.
Delen van het gebied zijn al gerealiseerd, zoals scholen langs de HSL en het Islamitisch cultureel centrum, het gemeentehuis, de in aanbouw zijnde school Wolfert Pro, vr?e kavels aan de Wilderse Kade en Park de Polder. De beschikbare 93,5 hectare wordt plangebied voor de te ontwikkelen woonw?k.
Als sterke punten van het gebied benoemt men de stedelijke ligging met in de nabijheid Rotterdam-Schiebroek, de goede ontsluitingswegen, snelle fietsverbindingen en de nabijheid van hoogwaardig openbaar vervoer. Dat netwerk van wegen met de toekomstige A16-Rotterdam is tegelijkertijd ook een duidelijk minpunt wat betreft de geluidsoverlast, tezamen met vliegveld RTHA en de HSL, en de verwachte toename van uitstoot met onder andere fijnstof. Men concludeert optimistisch dat de goede bereikbaarheid en het groene karakter van de nabije omgeving dit stukje Lansingerland ook aantrekkelijk zullen maken: ‘Dorps wonen met de stad binnen handbereik’ noemt men het.

Inrichting van de wijk en planning

De vergr?zing, met een aanzienl?ke groei van 55 jaar en ouder, vraagt om levensloopbestendige woonvoorzieningen. In onze jonge gemeente is de huidige groep 12- tot 18-jarigen, de toekomstige ‘starters’, een andere belangrijke doelgroep voor te bouwen woningen aan Wildersz?de.
Duurzaamheid krijgt grote aandacht, met de kernbegrippen energievoorziening, grondstoffengebruik en mobiliteit. Men ziet mogelijkheden om de wijk gasloos te maken en woningen energieneutraal in te gaan richten. Omdat het om grote aantallen woningen gaat, streeft men naar diversiteit. De dichtheid van woningen zal in de buurt van Park de Polder laag zijn en toenemen in de richting van de HSL. Daar zal ook hoogbouw gerealiseerd worden, wellicht tot acht verdiepingen. De deels aanwezige natuur en watergangen met natuurvriendel?ke oevers zullen behouden blijven. Fiets- en wandelpaden krijgen prioriteit. Het autoverkeer wordt zo veel mogelijk teruggedrongen om de wijk veilig en rustig te maken.
Na vaststelling van het ambitiedocument wordt uitvoering gegeven aan de definitie- en ontwerpfase van de gebiedsontwikkeling Wilderszijde. Doel is een stedenbouwkundig masterplan en een bestemmingsplan. Voor de ontwerpfase zijn externe onderzoeken nodig en dat kost geld, naar schatting € 1,3 miljoen, voor voorbereidende onderzoeken, specialistische en juridische adviezen, verschillende ontwerpplannen en ambtelijke ondersteuning.

De opmerkingen in de commissie

De CDA fractie ervaart het ambitiestuk als een nieuwe start (Van den Bogerd). Nu we jaren verder zijn, moeten we met de kennis van nú toekomstbestendig gaan bouwen (Dieleman, ChristenUnie). Als het even kan een aantrekkelijke en voor iedereen betaalbare woonwijk. Het ambitiedocument is globaal en vaag (Neeleman) en er zitten nog teveel zoekrichtingen in. Komen er vrije kavels? (Den Heijer, D66). Er komt toch zeker geen hoogbouw? (Zwinkels, Leefbaar 3B). Laten we in ieder geval zo snel mogelijk gaan bouwen, en hoe zit het met de hoeveelheid sociale woningbouw? Kan dat misschien 30% worden? (De Groot, PvdA).
Pat El (VVD) vindt dat autobezit negatief wordt weggezet en wil een uitgesplitste onderbouwing van de € 1,3 miljoen aanloopkosten.
Wethouder Jeroen Heuvelink vindt het een positief feit dat ontwikkelaars heel geïnteresseerd zijn. “We bouwen wat technisch kan, het hoogst haalbare.” Omdat het een ambitiedocument is, gaat het vooral over kwalitatieve doelstellingen en komen kwantitatieve taakstellingen later aan de orde, volgens Heuvelink. Maar een gegeven is dat het autogebruik zal worden ontmoedigd. Wethouder Albert Abee schetste een overzicht van de geschatte kosten; daar is het een raming voor als je aan een omvangrijk project begint. “De kosten zullen alleen maar toenemen, ” waarschuwde hij.

Check Also

Monumentendag in de Dorpskerk

Bleiswijk - Op zaterdag 8 september stond de Monumentendag, met als sponsor de BankGiro Loterij, in het teken van het thema “Europa”; ook was het Nationale Orgeldag. De Dorpskerk was op zaterdag geopend en door de plaatselijke Historiegroep werden rondleidingen gehouden en werd aandacht gevraagd voor de prachtige Bijbelse kerktuin.