zondag 22 juli 2018 | week 29
Home » Politiek » Bewonersgroep Rodenrijs-West staat met lege handen

Bewonersgroep Rodenrijs-West staat met lege handen

Bewonersgroep Rodenrijs-West staat met lege handen

Lansingerland – Bij de behandeling van de bezwaren heeft de Raad van State ook het beroep van Bewonersgroep Rodenrijs-West gewogen en te licht bevonden. Deze groep heeft zich lange tijd actief bezig gehouden met alle ins en outs bij de tot stand koming van het Tracébesluit. We vroegen woordvoerder Alex Gellweiler om een reactie op een tweetal onderwerpen.

Freek J. Zijlstra

We zouden een hele editie kunnen vullen bij de bespreking van het rapport naar aanleiding van de zitting van de Raad van State op 2 augustus jl. We lichten er twee in het oog springende onderwerpen uit, namelijk de vraag of de Bewonersgroep feitelijk wel voldoende hinder ondervindt met het oog op de afstand tot de aan te leggen snelweg en de gedeeltelijke overlapping met de buisleidingenstrook. Daarover heeft Alex Gellweiler de gemeenteraadscommissie Ruimte herhaaldelijk toegesproken.

Twijfel over belangengroep

Het rapport opent met de rubriek ontvankelijkheid en daarin staat direct: ‘De minister trekt in twijfel of de belangen van de in het beroepschrift van Bewonersgroep Rodenrijs-West en anderen genoemde natuurlijke personen rechtstreeks door het bestreden besluit worden geraakt. Daartoe stelt de minister dat er vanuit de woningen van deze personen geen zicht is op het tracégebied en bij de woningen niet voor een toename van geluidhinder hoeft te worden gevreesd gelet op de grote afstand tussen de woningen en het tracégebied en de tussenliggende stedelijke bebouwing.’

Alex Gellweiler reageert hier namens de Bewonersgroep op: “Rijkswaterstaat heeft bij de Raad van State voorafgaand aan de zitting gevraagd om te toetsen of de Bewonersgroep en haar leden, namens wie beroep is aangetekend, wel belanghebbenden zijn bij de rijksweg A16 Rotterdam. Een slimme truc om de bewonersgroep uit te sluiten van beroep. De Raad van State was hier tijdens de zitting gauw klaar mee: de Bewonersgroep en enkele leden van de Bewonersgroep zijn belanghebbenden, dus het beroep namens deze partijen kon inhoudelijk worden behandeld. Ook in de uitspraak is aangegeven dat de Bewonersgroep ontvankelijk is.”

De buisleidingenstrook

Bewonersgroep Rodenrijs-West voert aan dat het tracé van de A16-Rotterdam gedeeltelijk de ruimtelijke reservering overlapt voor een toekomstige buisleiding van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is bepaald dat een bestemmingsplan geen nieuwe activiteiten mag toelaten die een belemmering vormen voor de aanleg van een buisleiding van nationaal belang. De aanleg van de A16-Rotterdam is volgens Bewonersgroep Rodenrijs-West voorzien in de lengterichting van het voorkeurstracé voor de buisleiding en vormt een belemmering. Hoewel een Tracébesluit geen bestemmingsplan is, moet bij de vaststelling van het Tracébesluit het Barro worden getoetst. Er is bepaald dat de gemeenteraad binnen een jaar nadat het Tracébesluit onherroepelijk is geworden een bestemmingsplan of beheersverordening vastgesteld dient te worden.
De Raad van State stelt vast dat het tracé van de A16-Rotterdam het voorkeurstracé voor een toekomstige buisleiding inderdaad gedeeltelijk overlapt. Toch is de Raad van State van mening dat het Barro niet van toepassing is op een bestemmingsplan dat op grond van de Tracéwet binnen een jaar nadat het Tracébesluit onherroepelijk is geworden, wordt vastgesteld. Bovendien vindt de Raad van State de suggestie dat de minister bij de belangenafweging onvoldoende rekening heeft gehouden met de omstandigheid dat het tracé van de A16-Rotterdam het voorkeurstracé voor een toekomstige buisleiding gedeeltelijk overlapt, onjuist.

Alex Gellweiler: “De uitspraak van de Raad van State dat de Minister voldoende rekening heeft gehouden met de buisleidingenstrook is vreemd. Tijdens de voorbereidingen op het Tracébesluit is geen rekening gehouden met reservering van het tracé van de buisleidingenstrook, ook niet naar aanleiding van de zienswijze van de Bewonersgroep op het OntwerpTracébesluit. Verschuiving van het buisleidingentracé, volgens de Minister ten onrechte als enig mogelijke oplossing aangemerkt, is een complexe ontwerpopgave waarop momenteel nog wordt gestudeerd, zo wordt gesteld door de Minister. Met andere woorden: het is niet zeker of er überhaupt een oplossing mogelijk is. En een oplossing had er, vóórdat het Tracébesluit had kunnen worden genomen, móeten zijn. De Raad van State heeft in haar oordeel naar mijn mening hier een verkeerde inschatting gemaakt door deze beroepsgrond af te wijzen.”

Check Also

Lucas Vokurka nieuwe gemeentesecretaris Lansingerland

Lucas Vokurka nieuwe gemeentesecretaris Lansingerland Lansingerland – Het college van burgemeester en wethouders van Lansingerland …