zondag 22 juli 2018 | week 29
Home » Politiek » Aanleg A16-Rotterdam gaat door, maar het college moet nog aan de bak

Aanleg A16-Rotterdam gaat door, maar het college moet nog aan de bak

Aanleg A16-Rotterdam gaat door, maar het college moet nog aan de bak

Lansingerland – Op dinsdag 1 augustus 2017 wees de Raad van State de ingediende bezwaren met betrekking tot de A16-Rotterdam af. De aanleg van de verbindingsweg tussen de A16 ter hoogte van het Terbregseplein en de A13 bij Overschie kan nu definitief van start gaan. Hoewel daarmee het Tracébesluit vaststaat, zijn er in de ogen van de PvdA-fractie nog wel wat losse eindjes die door het college van b. en w. afgehecht moeten worden. De fractie wil van het college weten hoe het ermee staat en we vroegen betrokken wethouder Simon Fortuyn om een eerste reactie.

Freek J. Zijlstra

In september en oktober 2015 voerde de gemeenteraad een tweetal debatten over het Ontwerp Tracébesluit en het Inpassingspakket A16-Rotterdam. Tijdens deze debatten werden zeven moties ingediend en door de raad aangenomen.
Er werd bijvoorbeeld opgeroepen maatregelen te nemen waardoor overbelasting van het wegennet in het woongebied van Lansingerland, met name op de N209, N471 en de N472, zo veel mogelijk beperkt zou worden. Maar ook uitte de gemeenteraad zorgen over het intensieve onderhoud van het dubbellaags ZOAB-fijn waardoor afspraken over saldo-nul met betrekking tot geluidsoverlast gehaald kunnen en blijven worden.

Stand van zaken

Gerard Bovens en Sam de Groot (beiden PvdA) sommen de moties nog eens op als ze het college van b. en w. vragen hoe het ermee staat. De raad vroeg het college bijvoorbeeld ook om er bij het Rijk op aan te dringen dat eventuele aanbestedingsvoordelen geïnvesteerd worden in een optimale inpassing van de A16-Rotterdam (zoals met betrekking tot Park De Polder en geluidsschermen N209 bij Wilderszijde). Maar ook om in de aanbesteding een gunningscriterium op te nemen waarbij een inschrijver extra punten kan scoren voor een lagere ligging van de kruising van de A16-Rotterdam met de N471. In een andere motie werd het college opgedragen om met de minister van lnfrastructuur & Milieu overeen te komen dat co-creatie bij het aanlegproces de ultieme vorm is waarop aan de noodzakelijke brede burgerparticipatie gestalte zal worden gegeven. Dat betreft ook de (her)inrichting van ruimte rond de aangelegde snelweg.
Het college werd door de gemeenteraad verzocht voortvarend aan de slag te gaan. De PvdA-fractie stelt in haar toelichting dat de raad naar de mening van de fractie slechts mondjesmaat geïnformeerd werd over de voortgang bij de uitvoering van genoemde moties. De fractie heeft het college daarom nu gevraagd naar het uitvoeren van de moties.

Het college reageert

Wethouder Simon Fortuyn heeft kort gereageerd: “Ik kan me voorstellen dat bewoners en bewonersgroepen er niet gerust op zijn dat de maatregelen om overlast te voorkomen voldoende effect sorteren en dus teleurgesteld zijn in de uitspraak van de Raad van State. Volgens de Raad van State voldoet de weg aan de wettelijke eisen. De weg komt er dus. De ambitie van de regionale partijen (Metropoolregio, Provincie, Rotterdam en Lansingerland) gaat verder dan de wettelijke eisen. Zij vinden dat de weg helemaal geen hinder mag veroorzaken. Dankzij een regionale bijdrage van € 100 miljoen zijn extra maatregelen mogelijk gemaakt (zogenaamde Saldo 0-maatregelen), zoals het aanbrengen van hogere geluidsschermen dan wettelijk noodzakelijk is, het gebruik van extra geluiddempend asfalt (dubbellaags ZOAB-fijn), etc. Daarnaast vloeien ook eventuele aanbestedingsvoordelen terug naar het project. De hoogte van dit bedrag weten we pas na de gereedkoming van de snelweg.”

Check Also

Lucas Vokurka nieuwe gemeentesecretaris Lansingerland

Lucas Vokurka nieuwe gemeentesecretaris Lansingerland Lansingerland – Het college van burgemeester en wethouders van Lansingerland …