maandag 16 juli 2018 | week 29
Home » Politiek » Groen licht voor A16-Rotterdam

Groen licht voor A16-Rotterdam

Raad van State verwerpt alle bezwaren

Groen licht voor A16-Rotterdam

Lansingerland – De Raad van State heeft op woensdag 2 augustus jl. uitspraak gedaan in de beroepsprocedure die door Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik, Vereniging Natuurmonumenten en onder andere Bewonersgroep Rodenrijs-West was aangespannen. De Raad van State verwierp alle bezwaren en dat betekent dat het Tracébesluit onherroepelijk is en met de aanleg van de A16-Rotterdam begonnen mag worden. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk. Deze zomer is al begonnen met enkele voorbereidingen voor de bouw van de weg. De werkelijke aanleg start in 2019 en medio 2024 zal de A16-Rotterdam opengaan voor verkeer.

Freek J. Zijlstra

Volgens de Raad van State heeft de minister ‘in redelijkheid voor de aanleg van een nieuwe rijksweg tussen de A13 en de A16 bij Rotterdam kunnen kiezen’. De weg is nu letterlijk vrij om de snelweg A16 bij knooppunt Terbregseplein ter hoogte van de A20 door te trekken en verbinding te maken met de A13, de drukke weg tussen Rotterdam en Den Haag.
Rijkswaterstaat houdt staande dat het verkeer op de A13, A20 en omliggende lokale wegen straks vlotter kan doorrijden en dat de leefbaarheid en bereikbaarheid van de ruit A16, A20 en A13 alleen maar beter wordt.

Bezwaren

In samenvatting komen de bezwaren van de verschillende organisaties die de beroepsprocedure aanhangig maakten er op neer dat er volgens hen geen noodzaak voor het aanleggen van de nieuwe rijksweg is. Er zijn alternatieven die een betere oplossing bieden voor de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen in dat deel van de regio Rotterdam. Belangrijk argument is dat de aanleg van deze nieuwe weg luchtverontreiniging en geluidhinder veroorzaken in een woonomgeving die al zwaar onder druk staat door trein- en vliegverkeer. Het kan niet anders dan dat aanleg van de A16-Rotterdam daarbovenop negatieve gevolgen heeft voor de leefomgeving en de gezondheid in het gebied.

Gedetailleerd verweer

De Raad van State bespreekt in het rapport alle gevolgde procedures tijdens de presentaties van de plannen voor aanleg van de weg en oordeelt dat geuite bezwaren daarover ongegrond zijn. Gesuggereerde alternatieven van de A16-Rotterdam worden besproken en verworpen. De bezwaren op uitvoering van het wegontwerp, zoals de verdiepte ligging van de tunnel, een glazen overkapping en de realisatie van de vlinderstrik worden verworpen. Aan de orde komen de gehanteerde rekenmodellen voor het verkrijgen van (geschatte) verkeerscijfers en de effecten daarvan op luchtkwaliteit en geluid.
Men hanteert een 6% verkeerstoename op het traject A13 Doenkade – Delft-Zuid en een 10% verkeersafname op het onderliggend wegennet. Er is onderscheid gemaakt tussen een hoofdwegennet en een onderliggend wegennet en de effecten van een verkeersaantrekkende werking door de nieuwe A16-Rotterdam. Ook zijn meegewogen toekomstige ontwikkelingen en oorzaken van filevorming.
Conclusie is dat de veranderde luchtkwaliteit en geluidsbelasting geen nadelige gevolgen heeft op het woon- en leefklimaat, dan wel de volksgezondheid. De Raad van State heeft ook gekeken naar de invloed van de weg op de natuur, flora en fauna, en met name of er een verstoring optreedt van weidevogels in dit gebied.
Met het oog op veiligheidsaspecten is de ligging van de buisleidingenstrook onderzocht en het tunnelveiligheidsplan beoordeeld. De Raad van State ziet geen redenen aan de ingediende bezwaren enige grond toe te kennen.

Natuur en Milieufederatie

In een reactie schrijft de natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) dat zij erg teleurgesteld is over het ongegrond verklaren van hun beroep. De organisatie tekende beroep aan omdat zij vond dat het Tracébesluit op een onzorgvuldige wijze tot stand was gekomen. Volgens de NMZH was met reeds achterhaalde cijfers over de verwachte verkeersontwikkeling gerekend en onvoldoende gekeken naar alternatieven voor aanleg van de weg. Er zouden veel te weinig maatregelen genomen worden om negatieve effecten van de weg op de omliggende natuur te voorkomen. Na de juridische afwijzing hoopt de NMZH dat bij de aanleg alsnog zo veel rekening zal worden gehouden met mens en natuur.

Check Also

Ruud gaat de uitdaging aan in de strijd tegen Parkinson

Bergschenhoek - Ruud Overes (57) weet sinds een jaar dat hij Parkinson heeft. Als enthousiast fietser had hij altijd het plan om na zijn pensioen een mooie grote fietsreis te maken. Parkinson leek dit te gaan doorkruisen. Hij heeft daarom besloten dat het nu of nooit is. Zijn ‘Rondje Europa’ met de fiets was geboren.