woensdag 18 juli 2018 | week 29
Home » fbpost » Bestemmingsplan nabij Noordeindseweg 380 krijgt vervolg
Lansingerland - De gemeenteraad heeft in de laatste vergadering voor het zomerreces unaniem een motie aangenomen waarin het college van b. en w. opgeroepen wordt het bestemmingsplan van perceel ‘nabij Noordeindseweg 380’ opnieuw te beoordelen en in overleg met betrokkenen te gaan en daarover in de raadsvergadering van oktober a.s. aan de raad verslag uit te brengen.

Bestemmingsplan nabij Noordeindseweg 380 krijgt vervolg

Bestemmingsplan nabij Noordeindseweg 380 krijgt vervolg

Lansingerland – De gemeenteraad heeft in de laatste vergadering voor het zomerreces unaniem een motie aangenomen waarin het college van b. en w. opgeroepen wordt het bestemmingsplan van perceel ‘nabij Noordeindseweg 380’ opnieuw te beoordelen en in overleg met betrokkenen te gaan en daarover in de raadsvergadering van oktober a.s. aan de raad verslag uit te brengen.

Freek J. Zijlstra

Wij schreven in De Heraut van 28 juni al kritisch over de gang van zaken rond bestemmingsplan Noordeindseweg 306 en de al jaren sudderende afwijzing van bestemmingsplan Noordeindseweg 380 waarover betrokkene mevrouw Maat de commissie Ruimte op 20 juni toesprak. Cruciaal zijn afspraken in de Structuurvisie over open plekken met doorzicht op het achterland in de lintbebouwing van de Noordeindseweg, die als cultuurhistorische erfenis worden gekarakteriseerd.
Tijdens de commissievergadering was duidelijk dat de meeste commissieleden niet (goed) op de hoogte waren van de feitelijke situatie en wellicht door de inspraak van mevrouw Maat over gelijke behandeling in verlegenheid werden gebracht. Eddy Neeleman had daarentegen zijn huiswerk goed gedaan en gaf een overview van kavelgroottes, woningafmetingen, achterliggende panden en al dan niet doorzichten naar het achterland aan de oostzijde van de Noordeindseweg.

De Motie

Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) had een rondje Noordeindseweg gefietst en het aantal open plekken in beeld gebracht. Dat bleken er (nog slechts) vijf te zijn. Hij diende een motie in met steun van de fracties van VVD en PvdA. Hij constateerde dat over de gehele lengte (4,4 km) van de Noordeindseweg in de loop der jaren de vrije doorkijkgebieden tot het absolute minimum van één is teruggebracht. Daarnaast zijn er vier plekken zonder vrije doorkijk waar wel ruimte is om een huis te bouwen. De conclusie is dat de afgelopen jaren de bestaande open plekken langs de oostzijde van de Noordeindseweg langzamerhand zijn bebouwd of op dit moment worden bebouwd.
Ook stelde men in de motie vast dat het karakter van het lint Noordeindseweg niet wordt bepaald door die ene plaats met een echte doorkijk en drie andere plekken waar überhaupt geen sprake is van een doorkijk. In werkelijkheid is er sprake van aaneengesloten woningbouw en bedrijven en zijn er geen open plekken. Reden waarom de bouw van één woning op het perceel nabij Noordeindseweg 380 opnieuw beoordeeld moet worden. Meerdere woordvoerders hadden deze keer wel een uitstapje Noordeindseweg gemaakt en konden zich wel iets voorstellen bij het verzoek tot herbeoordeling.

De uitvoering

Wethouder Jeroen Heuvelink begon met te zeggen dat het college van b. en w. bereid is de motie over te nemen. Toch ging hij weer in op het feit dat het om twee verschillende plekken gaat, namelijk een open plek en géén open plek waar gebouwd kan worden. Hij verwees naar de Structuurvisie en concludeerde dat het ‘open-plekken-beleid’ niet meer verdedigbaar is. “Hoe kijkt de raad dan aan tegen de verdere ontwikkeling van het lint? Ik zie eigenlijk geen nieuwe gezichtspunten en argumenten om tot een ander beleid te komen.” De raad ging akkoord met bestemmingsplan nabij Noordeindeweg 306 en de motie tot herbeoordeling van nabij Noordeindeweg 380 werd aangenomen. Een aanmoediging voor inwoners om in de toekomst toch maar te blijven inspreken en raadsleden op de één of andere manier in de benen te krijgen.

Check Also

De Bleiswijkse brandweer liet van zich horen

Bleiswijk - De sirene van de oude Blitz liet zich zaterdag 7 juli luid en duidelijk horen; de vrijwillige brandweer van Bleiswijk organiseerde een Open Dag en nodigde iedereen uit een kijkje te komen nemen. En voor degene die de uitnodiging had gemist: die realiseerde zich bij het horen van de sirene of het langs zien komen van de rode oldtimer tussen tien en vier uur dat er iets gaande was in de Jan van der Heijdenstraat in en rond de kazerne.