woensdag 18 juli 2018 | week 29
Home » Politiek » Resultaten invoering van de Participatiewet worden zichtbaar

Resultaten invoering van de Participatiewet worden zichtbaar

Het aantal uitkeringsgerechtigden stabiliseert

Resultaten invoering van de Participatiewet worden zichtbaar

Lansingerland – De gemeente heeft minutieus in beeld gebracht wat de omvang is van het aantal inwoners dat per 30 mei jl. een bijstandsuitkering ontvangt, hoe die populatie opgebouwd is en welke mogelijkheden er zijn om inwoners doelgericht volgens de opzet van de Participatiewet weer aan de slag te krijgen.

Freek J. Zijlstra

Volgens de harde cijfers doet Lansingerland het in vergelijking met vijf andere samenwerkingsgemeenten en de provincie Zuid-Holland helemaal niet slecht. Op dit moment ontvangen 616 inwoners een bijstandsuitkering volgens de Participatiewet. Dat is ruim 1% van het aantal inwoners en 1,75% van de beroepsbevolking boven de 18 jaar. Alleen Pijnacker-Nootdorp doet het ietsje beter; in Wassenaar en Voorschoten ontvangen bijna anderhalf keer zoveel inwoners een uitkering en in Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer is dat zelfs tweeënhalf keer zoveel, vergelijkbaar met het Nederlands gemiddelde. In de provincie Zuid-Holland ontvangen gemiddeld drie keer zoveel inwoners een bijstandsuitkering.
Van de in kaart gebrachte populatie zijn ontvangers van een bijstandsuitkering ingedeeld naar leeftijd, leefvorm en is een inschatting gemaakt hoe groot de afstand tot de arbeidsmarkt is. Ruim de helft is alleenstaande en een kwart is een alleenstaande ouder.
Men onderscheidt vijf groepen bij het begeleiden naar werk: 1) binnen zes maanden betaald werk, 2) arbeidsbeperkt – alleen werk met gedeeltelijke subsidie, 3) loopbaanscholing en -begeleiding nodig, 4) zware problematiek – grote afstand tot de arbeidsmarkt, en 5) ontheffing van de arbeidsverplichting.
Ongeveer een derde van het aantal uitkeringsgerechtigden is boven de vijftig jaar en behoort tot de groep die slecht bemiddelbaar is.

Resultaten

Sinds 1 januari 2015 vond een stijging van 489 naar 623 uitkeringsgerechtigden op 1 januari 2017 plaats. Dat kwam deels door de grote instroom van asielgerechtigden in die periode. Het laatste halfjaar stabiliseert het totaal aantal uitkeringsgerechtigden, dat medio juni 2017 op 616 ligt. Door regionale samenwerking met vijf andere gemeenten is grensoverschrijdende uitwisseling van werkzoekenden mogelijk. De regionale inzet van een twintigtal accountmanagers vergroot de kans op een passende match bij het vinden van werk. Zo kan men proefplaatsen en werkervaringsplaatsen aanbieden, zijn jobcoaches beschikbaar voor begeleiding op maat of kan bijscholing bij de werkacademie plaatsvinden.
De schatting was dat dit jaar het aantal uitkeringsgerechtigden richting 700 zou gaan. Afgelopen jaar werden 152 inwoners aan een werkplek geholpen.
Voor specifieke doelgroepen, zoals asielgerechtigden, worden parttime integratietrajecten opgezet in verband met de inburgeringsverplichtingen. Ook wordt een zogenaamde loonwaardemeting gedaan, waardoor een gedeeltelijke aanvulling door loonkostensubsidie mogelijk is.

Kosten

Wat kost al deze inzet de gemeente Lansingerland jaarlijks? In totaal zijn de uitvoeringskosten van uitkeringen op dit moment € 11,9 miljoen. Als Rijksbijdrage komt € 8,6 miljoen binnen en na een aantal andere compensaties en verrekeningen blijft uiteindelijk € 1,3 miljoen ten laste van de gemeente. De totale kosten zijn inclusief uitgaven voor sociale werkvoorziening, re-integratie, inkomensondersteuning en schuldhulpverlening ca. € 5,33 miljoen per jaar.

Check Also

Korte gemeenteraadsvergadering met inspreekster over luchthaven

Lansingerland - Op donderdag 5 juli hield de gemeenteraad de laatste reguliere vergadering voor het zomerreces. Inspreekster Annemieke Boxem vertelde de raad over nachtelijke geluidsoverlast door vluchten van en naar Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Op donderdag 15 juli aanstaande wordt de kaderbrief met de begroting voor volgend jaar besproken.