zondag 20 mei 2018 | week 20
Home » fbpost » Op de fiets! En dán?
oud gedaan.

Op de fiets! En dán?

Op de fiets! En dán?

Lansingerland – Op dinsdag 30 mei jl. werd tijdens een Beeldvormingsavond van commissie Ruimte met elkaar van gedachten gewisseld over het fietsveiligheidsplan. Deskundigen van binnen en buiten de gemeente, raadsleden en geïnteresseerden bespraken de mogelijkheden om verkeerssituaties te verbeteren, tot gedragsveranderingen te komen en het aantal fietsverkeersslachtoffers omlaag te brengen.

Freek J. Zijlstra

Het is een speerpunt van de gemeente om inwoners vooral op de fiets naar school, de metro en de winkelstraten te laten gaan. Er is veel geïnvesteerd in fraaie fietspaden voor het overbruggen van lange afstanden en te kunnen recreëren. Op die fietspaden is het soms druk door snel recreatief verkeer, waarbij het onderling niet altijd goed gaat en ergernissen over in groepsverband fietsende wielrenners toenemen. Tijdens spitsuur doen zich soms verkeersonveilige situaties tussen snel- en langzaam verkeer voor, met name op rotondes en bij scholen. Wat kan en wil de gemeente van alle papieren plannen in de praktijk verwezenlijken om de verkeersveiligheid van fietsers verder te vergroten? Hoe reëel is het om bij toenemend fietsgebruik te streven naar het terugdringen van het aantal slachtoffers richting nul?

Inventarisatie knelpunten

Jan Caesar, Fietsersbond Lansingerland, heeft in samenwerking met inwoners een lijst van 85 aandachtspunten gepubliceerd. Daaruit volgen kleine, direct te realiseren verbeterpunten, en grote, ingrijpende veranderingen in de infrastructuur die de verkeersveiligheid van fietsers moet vergroten. De fietsersbond observeert zelf op bekende knelpunten en gevaarlijke verkeerssituaties en brengt daarover regelmatig rapport uit. Er worden bijvoorbeeld prikacties gehouden in samenwerking met de politie en fietsenmakers. Dan blijkt dat volgens Jan Caesar meer ouderen zonder licht rijden (ca. 15%) dan jongeren (ca. 10%).
Er was veel (negatieve) aandacht voor het rijgedrag van volwassenen in groepsverband op een wielrennersfiets of ouderen op (te snelle) E-bikes. Er is al eenmalig een speciale E-bike cursus gegeven waaraan zo’n 25 personen met succes hebben deelgenomen.

Informeer de politie

Steven van der Ham, operationeel expert wijken Politie Eenheid Rotterdam, refereerde aan de jaarcijfers over 2016, waaruit blijkt dat er bij 85 van de 348 geregistreerde ongevallen letsel is opgelopen, waarvan twee met dodelijke afloop. Het is belangrijk dat die ongevallen nu in kaart worden gebracht en vergeleken met de aandachtspunten van de Fietsersbond om tot een combinatie van zogenaamde ‘hotspots’ te komen. Als men dan bovendien de oorzaken van ongevallen kent, kan er wellicht door een doelgerichte aanpak naar oplossingen gezocht worden. Er werden uiteraard vragen over handhaving gesteld aan Steven, maar hij gaf duidelijk aan dat met de inzetbaarheid van het korps en het uitgestrekte werkgebied er nu eenmaal keuzes gemaakt moeten worden. Uiteraard helpt het melden van gevaarlijke situaties wel bij het maken van die keuzes.
Wiesje Hofstede, Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV), sprak over verkeerseducatie. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er een programma SCHOOL op SEEF, waarin speciale aandacht is voor de verkeerssituatie rond de eigen school. Het doel is dat kinderen geheel zelfstandig en veilig op de fiets naar school kunnen. Voor tieners die naar het voortgezet onderwijs gaan, is in samenwerking met de school het TotallyTraffic programma ontwikkeld. Daar wordt bijvoorbeeld speciale aandacht aan ‘dode-hoeken’ gegeven. Nieuw zijn de programma’s voor senioren, ‘zo lang ik fiets’, gericht op ouderen die steeds meer en langer aan het verkeer deelnemen. Dat riep de vraag op of het nou wel zo hard moet op die E-bikes, of dat men moet leren relaxed te fietsen met inzet van trapondersteuning, met de nadruk op ondersteuning. Er is ook aandacht voor het (niet) Appen op de fiets.

Ouders

Een verkeersouder van een basisschool vertelde dat bij het laatst gehouden examen van de 411 fietsen ongeveer een kwart technisch niet in orde was. Geen goed werkende remmen, geen reflectoren of geen werkende verlichting. Dat is de ouders aan te rekenen! Opvallend was dat een groot deel van de kinderen eigenlijk niet goed kan fietsen, dus onbevangen kan deelnemen aan het verkeer. Veel kinderen worden nog steeds door de ouders met de auto naar school gebracht en gehaald. ‘Kom op ouders, neem je verantwoordelijkheid: maak de fiets in orde en ga samen op de fiets naar school en leer zelf je kinderen deel te nemen aan het verkeer, dan gaat het ook veel beter als ze verder weg naar de middelbare school moeten’, was zijn oproep. Voed je kinderen op met de bewustwording dat deelname aan het verkeer soms een gevaarlijke activiteit is, was de conclusie uit de daarop volgende discussie.

Informatie bundelen

Maarten Batenburg sprak namens gemeente Lansingerland samenvattend dat het gebruik van de fiets ‘hot’ is. Er is wel reden tot zorg door het gemengde verkeer met sterk verschillende snelheden op de soms volle fietspaden: scholieren op brede transportfietsen, gewone stadsfietsen, (groepjes) racefietsen, elektrische fietsen, bakfietsen, speed pedelecs (>45km/u). Kan, moet en mag dat allemaal maar gewoon op hetzelfde, smalle fietspad? Soms ook nog op tweerichtingspaden, met alle extra risico’s van dien? Ons fietsnetwerk is op orde volgens Batenburg. Nu komt het aan op educatie en de verdere analyse van genoemde knelpunten. Dat gebeurt door een bundeling van informatie van het burgerpanel, de ongevallencijfers van de politie en het 85-punten rapport van de fietsersbond. Als ‘fietsveilig’ betekent dat het ook ‘fietsvriendelijk’ is, zijn we samen goed op weg.

Check Also

Lansingerland vraagt provincie om maatregelen N209

Lansingerland - Wethouder Simon Fortuyn van Lansingerland dringt bij de provincie aan op maatregelen die de verkeersveiligheid van de N209 vergroten. Fortuyn doet zijn oproep opnieuw nadat vorige week bij een ongeval op de weg een inwoonster van de gemeente om het leven kwam. De provincie kwam al snel na deze oproep met een reactie.