woensdag 17 januari 2018 | week 03
Home » Politiek » CDA fracties overleggen over uitbreidingsplannen luchthaven

CDA fracties overleggen over uitbreidingsplannen luchthaven

CDA fracties overleggen over uitbreidingsplannen luchthaven

Regio – CDA politici uit Lansingerland, Rotterdam, Schiedam en Pijnacker-Nootdorp overlegden afgelopen week met CDA statenlid Muzaffer Cetin over de uitbreidingsplannen van de luchthaven. Recent is daarover een advies vanuit de regio verschenen wat in juli naar de staatssecretaris wordt gestuurd. Die moet over de plannen gaan besluiten.

Het regioadvies wordt binnenkort eerst besproken in de gemeenteraden en bij de provincie Zuid-Holland. Een goed moment om nu als CDA woordvoerders met elkaar af te stemmen, omdat plannen voor Rotterdam The Hague Airport grote invloed hebben op de regio. Een gebied, waar de leefkwaliteit nu al onder druk staat vanwege de aanwezigheid van drukke wegen en spoorlijnen en de nabijheid van de chemische industrie in het Rijnmond gebied.
De luchthaven wil graag het aantal commerciële vluchten de komende jaren uitbreiden. Onlangs heeft verkenner Joost Schrijnen zijn onderzoek naar het draagvlak daarvoor in de regio afgesloten. Het onderzoek geeft aan dat er in het gebied geen steun is voor uitbreiding van de geluidsruimte, die nodig is voor meer commerciële vluchten. Wel zou enige ruimte kunnen ontstaan door uitplaatsing van de trauma- en politiehelikopters naar een andere locatie. Ook blijken er weinig mogelijkheden om het aandeel zakenvluchten te beïnvloeden. Daarnaast is door de verkenner geconstateerd, dat de communicatie met omwonenden sterk moet worden verbeterd en dat er te weinig gebeurt met klachten. Het regionaal advies is voor een belangrijk deel gestoeld op deze conclusies van de verkenner. Uitbreiding van geluidsruimte wordt daarin dus afgewezen. In het advies wordt verder gepleit voor onderzoek naar uitplaatsing van de helikopters, voor meer meetpunten voor het geluid, voor een betere communicatie met de omwonenden en bestrijding van de huidige overlast.
De CDA fracties kunnen zich op hoofdlijnen vinden in het regioadvies, maar plaatsen op onderdelen wel kanttekeningen. Zo is voor het CDA een belangrijke vraag hoe er in de praktijk straks wordt gehandhaafd bij overschrijdingen. Daarnaast is voor het CDA inperken van het aantal nachtvluchten een belangrijk punt. Juist dan treedt immers veel hinder op voor de omwonenden.
De komende tijd zullen de CDA politici met Tweede Kamerwoordvoerder Martijn van Helvert overleggen om straks het regioadvies bij de staatssecretaris krachtig te gaan ondersteunen.

Check Also

Aanpak herinrichting stationsgebied Rodenrijs

Lansingerland - Tijdens een Beeldvormingsavond op 19 december jl. presenteerde de ambtelijke ondersteuning een voorstudie naar een mogelijke herinrichting van het gebied rond Metrostation Rodenrijs waarbij de parkeercapaciteit voor fietsers en auto’s zou kunnen worden vergroot. Uitgangspunt is de overlast voor woonwijk Rodenrijs-West aanzienlijk te verminderen. Plannen zouden in 2018 verder uitgewerkt moeten worden, er moet budget worden vrijgemaakt en pas in de eerste helft van 2019 zou alles gerealiseerd kunnen worden.